Kandidaatstelling waterschapsverkiezingen

Op maandag 4 februari kunnen kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau van Waterschap Zuiderzeeland (Lindelaan 20 te Lelystad).

Alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij de gemeente waar degene die de kandidatenlijst zal inleveren woont. Het verdient aanbeveling om gebruik te maken van OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen), waarin alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld en formulieren uitgehaald kunnen worden. OSV is te downloaden via www.kiesraad.nl.

Voor controle kandidatenlijst

De kandidatenlijst en bijbehorende verklaringen moeten aan strenge vereisten voldoen. Na het inleveren van de kandidatenlijst op 4 februari 2019, resteren slechts enkele dagen om eventuele onvolkomenheden te herstellen. Om het risico tegen te gaan dat herstel niet meer mogelijk is binnen de beschikbare tijd, met als uiterste consequentie dat er niet met de gewenste kandidatenlijst kan worden deelgenomen aan de verkiezingen, bieden we een voor controle van de kandidatenlijst aan. U wordt verzocht hiervoor een afspraak te maken met mevrouw Gnodde, telefoon 06-11324041 of i.gnodde@zuiderzeeland.nl

Vereisten kandidaat

Wie zich kandidaat wil stellen, moet voldoen aan verschillende voorwaarden

  • hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn op 23 maart 2023;
  • hij/zij is woonachtig in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland (of kan een verklaring overleggen waaruit de bereidheid blijkt te verhuizen in het geval van een benoeming in het algemeen bestuur van het waterschap);
  • deze eisen gelden ook voor degenen die op de geborgde zetels worden benoemd (met uitzondering van de geborgde zetel natuur, daarvoor geldt de ingezeteneneis niet;

Wat moet er worden ingeleverd voor de kandidaatstelling?

  • instemmingsverklaring (docx, 33 kB) van elke kandidaat op de lijst. Kandidaten die niet in het waterschap wonen waarvoor zij zich kandidaat stellen, moeten verklaren dat zij, in geval van benoeming, verhuizen naar het waterschap waarvoor zij zijn gekozen. Let op: deze verklaring mag maar bij één waterschap worden afgegeven;
  • kopieën van geldige legitimatiebewijzen (voor- en achterkant kopiëren!) van de kandidaten op de lijst die op dit moment nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur (BSN-nummers e.d. mogen niet onleesbaar zijn gemaakt);
  • machtiging tot plaatsen van aanduiding (de naam van de desbetreffende partij/lijst) boven de lijst;
  • 30 ondersteuningsverklaringen voor uw partij. Deze moet zijn ondertekend door de gemeente waarin de ondersteuner woont en worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling. Partijen die reeds zitting hebben in het algemeen bestuur zijn hiervan vrijgesteld;
  • betalingsbewijs van de waarborgsom ter hoogte van € 225,- die uiterlijk 21 januari 2019 is ontvangen door het waterschap (bankrekeningnummer NL (NL75 NWAB 0636753131), ten name van Waterschap Zuiderzeeland. Partijen die reeds zitting hebben in het algemeen bestuur zijn hiervan vrijgesteld.

Kiesraad

De Kiesraad is een adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Kijk op de site van de Kiesraad voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen.