Hoe legt u een agrarische bron aan?

Als u grondwater onttrekt of wilt onttrekken voor agrarische doeleinden, dan moet u dit aanvragen bij het waterschap. Meestal kunt u met een melding volstaan, maar soms is een vergunning nodig.

Waarom aanvragen?

Het onttrekken van grondwater kan negatieve effecten hebben op de omgeving. Daarom zijn hier regels voor opgesteld. Bij het oppompen van grondwater mogen andere belangen niet onevenredig geschaad worden. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn: natuur, landbouw, bebouwing en/of archeologische vindplaatsen. Bovendien mogen de kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater niet verslechteren. Wanneer uw bron bij het waterschap bekend is, kan het waterschap ook met uw belangen rekening houden bij de aanleg van nieuwe bronnen. Wilt u grondwater onttrekken voor beregening of andere agrarische doeleinden, zoals bevloeiing of veedrenking, dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden, zoals genoemd in onderstaande tabel, kunt u volstaan met een melding. Dit kan met het meldingsformulier voor laag-risico activiteiten.

Indien dit niet het geval is, zult u een watervergunning moeten aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online.

Doeleinden

Grenswaarden

Permanente agrarische doeleinden:

  1. veedrenking
  2. agrarische bedrijfshygiëne
  3. gewasbescherming
  4. beregening en bevloeiing
  1. < 10 m³ per uur
  2. < 10 m³ per uur
  3. < 10 m³ per uur
  4. < 60 m³ per uur

Als u een bestaande bron heeft die nog niet is aangevraagd, dan kunt u dit alsnog doen bij het waterschap via een melding of een watervergunning.

Registratieplicht

Iedereen die heeft aangegeven dat 10.000 m3 of meer grondwater per kalenderjaar wordt opgepompt, moet de onttrokken hoeveelheid meten en registreren. U ontvangt dan jaarlijks van het waterschap een formulier waarop u de hoeveelheid onttrokken grondwater kunt opgeven. Wanneer u blijvend minder dan 10.000 m3 grondwater per jaar oppompt, dan kunt u dit bij het waterschap melden. Het waterschap kan dan de registratieplicht voor u niet meer van toepassing verklaren.

Provinciale heffingsplicht

Voor een onttrekking waarbij 20.000 m3 grondwater of meer per kalenderjaar wordt opgepompt, brengt de provincie Flevoland kosten in rekening (grondwaterheffing). Dit geldt zowel voor meldingen als voor vergunningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provincie Flevoland, www.flevoland.nl.

Afsluiten bron

Als een bron niet meer gebruikt wordt, dan is het belangrijk om die bron goed af te sluiten. Voor het afsluiten van een bron gelden regels, zodat het grondwater niet verontreinigd kan raken en geen kwelplek kan ontstaan. Wanneer u van plan bent om een bron af te sluiten, dan zijn de beoordelingsrichtlijnen SIKB 2100 en 12000 en onderliggende protocollen (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving) van toepassing. De beoordelingsrichtlijnen zijn te raadplegen via www.sikb.nl.

Grondwaterkwaliteit

Voor de kwaliteit van het grondwater kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland, www.flevoland.nl.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.  
Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Beleid en Regelgeving).

Beregening vanuit oppervlaktewater

Als u beregening vanuit oppervlaktewater uitvoert zijn de artikelen 4.13 en 4.14 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911 of per e-mail: waterprocedures@zuiderzeeland.nl