Almere, Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland maken afspraken over water in Oosterwold

Gemeenten Almere en Zeewolde en waterschap Zuiderzeeland hebben donderdag 23 april 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend Verkenning Water Oosterwold.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt geregeld dat de ervaringen die momenteel worden opgedaan met de organische gebiedsontwikkeling in Oosterwold goed en gestructureerd worden geëvalueerd tijdens de pilot-periode van Oosterwold die loopt tot eind 2016. Er wordt gekeken naar de effecten op het terrein van waterkwantiteit -en kwaliteit, de afvalwaterketen, het proces rond advisering en vergunningverlening en beheer.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de afspraak die is gemaakt bij de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) Oosterwold over het onderwerp water. Tijdens dit structuurvisieproces is een aantal afspraken tot stand gekomen voor het onderwerp water. Dit zijn vooral bepalingen voor droogleggingsnormen en compensatie voor verharding. In Oosterwold werken partijen samen zoals de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijk (RVB), de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.

Nieuwe werkwijze

Zuiderzeeland is als beheersorganisatie niet rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van Oosterwold, maar is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het waterhuishoudkundig beheer van dat gebied. De lopende pilot van 3 jaar (tot 31 december 2016), waarbij gewerkt zal worden op basis van de ISV Oosterwold, kan gezien worden als de ideale manier om in de praktijk lessen te trekken uit deze nieuwe werkwijze.

Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning, maar gaan ook over wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte.

Dat is uniek in Nederland.

ondertekening-oosterwold