De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid. Met het project Waterbeschikbaarheid van Waterschap Zuiderzeeland gaan we hier mee aan de slag.

Voorbereid zijn

Dat is het doel van het project. We zorgen dat we goed voorbereid zijn op periodes waarin er minder water of water van minder goede kwaliteit is. Belangrijk hierbij is om inzicht te krijgen wat we kunnen verwachten wat betreft de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water. We kijken daarbij vooruit tot 2050. Deze kennis stellen we voor iedereen beschikbaar. Hoe dat gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Op basis van de inzichten werken we verschillende oplossingsrichtingen uit. Dat doen we niet alleen. We werken hierin samen met gebiedspartners, zoals natuurbeheerders en LTO.

Wat gaan we doen

We beginnen met het in beeld brengen van de huidige en toekomstige situatie. We praten onder andere met gebiedspartners over de problemen waar zij tegen aan lopen. Vervolgens onderzoeken we welke mogelijke oplossingen er zijn. Tot slot stellen we kaders vast hoe we omgaan met waterbeschikbaarheid.

De praktische uitwerking van de oplossingsrichtingen naar concrete maatregelen vindt plaats in het vervolg op dit project.