Een schoon erf, een schone sloot

De afgelopen week stond voor mij vooral in het teken van het Actieplan Bodem en Water, oftewel de Flevolandse vertaling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In 2013 al had de agrarische sector zelf bepaald dat zij in 2021 tenminste 80% van de waterkwantiteit- en kwaliteitsproblemen opgelost wilde hebben en tegelijkertijd zo’n 2% per jaar wilde groeien.

Een hele opgave, die we als waterschap direct omarmd hebben, want ook wij werken iedere dag aan een goed functionerend watersysteem en staan voor een goede waterkwaliteit zonder normoverschrijdingen van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen in de sloot. Iedere normoverschrijding die wij meten, is voor de boer weggespoeld geld heb ik wel eens gezegd. Boeren beseffen dat het ook consequenties kan hebben voor het toelatingsbeleid van middelen.

De week begon met een demonstratiebijeenkomst op een boerenerf in Rutten. De middag stond in het teken van emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen. De boeren die kwamen (zo’n 75 akkerbouwers) kregen in groepjes uitleg van leveranciers, agro-adviseurs en waterschappers over nieuwe ontwikkelingen en ze konden op het erf de nieuwste apparatuur met eigen ogen aanschouwen. Zo was er veel belangstelling voor drieenorme spuitmachines met wielen van minstens 2 meter doorsnede (ik keek er met ontzag naar..) en meterslange spuitarmen aan weerszijden met innovatieve driftreducerende doppen. Daarmee konden ze ruimschoots voldoen aan de 75% driftreductie-eis die vanaf volgend jaar van toepassing is. Ook waren er drie innovatieve kistenreinigingsmachines opgesteld en diverse technieken om het afvalwater op het erf, bijvoorbeeld na het schoonmaken van de spuitmachines, te zuiveren. “Een schoon erf, een schone sloot” was namelijk het motto van het afgelopen jaar. Er lagen vouchers van het Waterschap klaar, om boeren die nog geen erfemissiescan hadden uitgevoerd, te stimuleren dit alsnog te doen. De bollensector heeft deze handschoen al opgepakt en iedereen verzocht een erfemissiescan te doen en ook de nodige maatregelen te nemen die daaruit volgen.

demonstratiebijeenkomst op een boerenerf in Rutten

Al met al een geslaagde middag, die duidelijk bijdroeg aan de bewustwording en sommigen net dat extra zetje gaf om nog meer te doen. Er gebeurt al veel op dit vlak, maar een tandje erbij is nodig om te voldoen aan de wettelijke normen voor waterkwaliteit. Het nieuwe Deltaplan Waterkwaliteit en Zoet water, waarvan de intentieverklaring op 16 november landelijk getekend wordt, gaat hier ook over.

Later in de week stond nog een CDA-bijeenkomst over een vitaal platteland op het programma. Die ging onder meer over eerlijke prijzen voor de boeren als voedselproducent. Ook nam ik samen met collega Heemraad Ton Leijten deel aan de Stuurgroep Actieplan Bodem& Water (ABW) Flevoland, onder voorzitterschap van het CLM (agrarisch adviesbureau). Daarin zijn ook Gedeputeerde Jaap Lodders van de Provincie Flevoland en LTO-voorman Arnold Michielsen vertegenwoordigd. De vergadering stond enerzijds in het teken van een evaluatie, oftewel wat hebben we de afgelopen drie jaar met elkaar bereikt? Anderzijds hebben we ook vooruitgeblikt en de speerpunten voor het komend jaar gedeeld. Naast het continueren van de erfemissiescans en borging daarvan is bijvoorbeeld gesproken over een verbreding naar een ketenaanpak om ook de grote afnemers van producten bij het ABW te betrekken. Ook het woord systeemverandering kwam voorbij. Over wat we daar precies onder verstaan waren de meningen nog verdeeld. De bodem blijft in ieder geval voorlopig centraal staan. Daarover meer in deel 2.

Heemraad Lida Schelwald-van der Kley, Waterschap Zuiderzeeland