Bodemaanpak

Nieuwsbrief BODEMAANPAK
Januari 2018

Eerste nieuwsbrief bodemaanpak!

De provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder werken samen met agrariërs en landeigenaren uit het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord aan een bodemaanpak. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en vorderingen. Meer informatie over bodemdaling en de bodemaanpak vindt u ook op onze vernieuwde webpagina.

Praatplaat bodemdaling_2_klein

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Gezamenlijke bodemaanpak van start

Door bodemdaling ontstaan problemen met het landgebruik. Standaard ingrepen van het waterschap leiden slechts voor korte tijd tot resultaat. Samen met agrariërs en landeigenaren verkennen wij de problemen en mogelijke oplossingen rondom bodemdaling op korte- en lange termijn. Dit noemen wij de bodemaanpak. Verderop in deze nieuwsbrief leest u alles over de verkenningen die vanuit de bodemaanpak zijn gestart. Was u tot nu toe nog niet direct betrokken bij de bodemaanpak maar denkt u wel graag mee? Meedoen kan nog steeds! Stuur een e-mail naar bodemaanpak@zuiderzeeland.nl.

Gebiedsbijeenkomst_web 20170703

Online vragen en antwoorden over bodemdaling

Bij de ontwikkeling van de bodemaanpak zijn tijdens de gesprekken en bijeenkomsten met agrariërs en landeigenaren verschillende vragen over onder andere bodemdaling en de werking van het watersysteem aan de orde gekomen. Op onze website vindt u veel vragen én de antwoorden over onderwerpen zoals afvoercapaciteit, het peilbeheer en maalbeheer, maatregelen tegen bodemdaling en wateroverlast. Voldoet deze informatie aan uw behoefte? Mist u nog vragen? Wij horen het graag! U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodemaanpak@zuiderzeeland.nl.

Nieuwsbrief BODEMAANPAK

Werk in uitvoering: Verkenningen

Bodemdaling is een onomkeerbaar proces. Agrariërs en landeigenaren moeten zelf een manier vinden om hiermee om te gaan. De overheden hebben een faciliterende rol bij het zoeken naar alternatieven. Gezocht wordt naar oplossingen die de huidige problemen verlichten, maar ook naar oplossingen die rekening houden met de toestand van het watersysteem over 20 tot 50 jaar. De bodemaanpak bestaat uit drie verkenningen: de verkenning naar maatregelen in het watersysteem, de verkenning van alternatieven voor ander landgebruik en de verkenning van vernattingsproblemen.

Verkenning naar maatregelen in het watersysteem

Onderzoek naar kansrijke maatregelen

Tijdens verschillende gesprekken met agrariërs en landeigenaren uit het bodemdalingsgebied zijn een aantal maatregelen in het watersysteem benoemd. Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de lokale situatie. De eerste resultaten hiervan worden begin 2018 met een groepje agrariërs besproken.

Maatregelen watersysteem_300 pxs

Expertbijeenkomst hydrologen

Op initiatief van het waterschap kwamen vrijdag 15 december 2017 verschillende experts op het gebied van water en bodem bij elkaar. Samen met de hydrologen van het waterschap hebben de experts hun kennis ingebracht en nieuwe invalshoeken belicht. Met deze kennis wordt op dit moment de afweging voor maatregelen in het watersysteem voorbereid.

Expertmeeting

Verkenning van alternatieven voor ander landgebruik

Hoogwaardige teelten in het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord staan de komende jaren steeds meer onder druk. In de verkenning naar alternatieven staat het zoeken naar ander landgebruik centraal. Op 12 december 2017 vond het startgesprek van deze verkenning plaats met enkele agrariërs. Het was een goed kennismakingsgesprek, waarbij bleek dat er voldoende basis is om samen met de opgave aan de slag te gaan. De groep agrariërs werkt op dit moment constructief aan een mogelijke aanpak.

Innovaties en landgebruik 300 pxs

Verkenning van vernattingsproblemen

Op 4 december 2017 was de startbijeenkomst voor de verkenning naar de oorzaken van vernatting in de omgeving ten noordwesten van Schokland. Verschillende agrariërs uit het betreffende gebied waren hierbij aanwezig. We werken samen aan een aanpak voor de komende periode. Deze aanpak wordt door een onafhankelijke partij begeleid, namelijk Acacia Water. Op 20 december hebben de betrokken partijen samen het veld bezocht, om ook de effecten van vernatting te zien en mogelijke oorzaken te bespreken.

Verkenning oorzaken vernatting

Tussenkop-Nieuwsbrief-BODEMAANPAK-563x100px

Kennis en onderzoek

Spaarwater

In het onderzoek Spaarwater wordt gekeken hoe bodemdaling kan worden geremd door innovatieve drainage. Op 7 december 2017 bezochten ruim 20 geïnteresseerden de twee pilotlocaties in Flevoland. Op de pilotlocaties wordt actief gestuurd met het peil en worden onder andere de grondwaterstanden en het bodemvocht gemeten. Bekijk hier de meetgegevens van het onderzoek Spaarwater.

Spaarwater

Zicht op bodemstructuur

Het doel van het project ‘Zicht op bodemstructuur’ is het stimuleren van duurzaam bodembeheer als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Zo kan het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie verbeterd worden. Vanuit de bodemaanpak is een eerste groep agrariërs uit het bodemdalingsgebied twee keer bij elkaar gekomen. Zij maakten in tweetallen een profielkuil op het eigen bedrijf om de conditie van de bodem te kunnen beoordelen. Een tweede groep agrariërs start in januari met het project. Wilt u ook meedoen? Bezoek dan de website of neem contact op met Albert Jan Olijve van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of 06-51899579.

Profielkuilen graven 2

Tussenkop-Nieuwsbrief-BODEMAANPAK-563x100px

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief? Laat het ons weten, mail naar bodemaanpak@zuiderzeeland.nl. U kunt zich hier aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief.