Eerste stap renovatie en verduurzaming Vissering

De eerste stap om van het gemaal Vissering één van de meest duurzame gemalen van de wereld te maken is gezet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 2 februari akkoord gegeven voor de start en voorbereiding van de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering op Urk. Voor de voorbereiding wordt een krediet van 600.000 euro beschikbaar gesteld. Het krediet wordt gebruikt om het project, waaronder aanbesteding en risico-inventarisatie, voor te bereiden. In het kader van het waterpeilbeheer als kerntaak van Waterschap Zuiderzeeland dient de pompcapaciteit voor de Noordoostpolder beschikbaar en betrouwbaar te zijn. Aangezien de motoren van het gemaal het einde van hun levensduur naderen is renovatie noodzakelijk.

Planning

Dit voorjaar volgt de aanbesteding waarbij de markt wordt gevraagd om met innovatieve ideeën te komen. Marktpartijen met ideeën die het meest veelbelovend zijn worden vervolgens uitgenodigd om hun ideeën uit te werken. De verwachting is dat medio 2018 de opdracht gegund kan worden. Dan kan de uitvoering van de renovatie ook daadwerkelijk beginnen. De verwachting is dat de renovatie in 2020 gereed is.

Duurzaam gemaal

Voor het college van dijkgraaf en heemraden is dit een innovatief project waarbij de uitvoering moet leiden tot één van de meest efficiënte en duurzame gemalen ter wereld (van deze schaal) op het gebied van de energiehuishouding. Daarnaast heeft het waterschap de doelstelling om zijn energie-efficiëntie te verhogen, meer energie zelf op te wekken en de CO2-emissie te reduceren. Het waterschap besteedt de komende jaren veel aandacht aan het duurzamer maken van de gemalen, daarvoor is het project Energie en Gemalen opgestart. Deze verduurzaming komt voort uit het Masterplan Duurzame Energie. Het waterschap wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal. Naast het efficiënter en duurzamer maken van het gemaal wordt ook een vispassage gerealiseerd. Deze moet bijdragen aan een beter ecologisch systeem en daarmee ook de waterkwaliteit verbeteren.

Thermische energie

Nauw verbonden met de renovatie en verduurzaming van het gemaal is de geplande koudelevering (thermische energie). De pompcapaciteit van het gemaal kan ook worden gebruikt om in de winter diep onder de grond koud water op te slaan. De energie uit dit koude water kan in de zomer worden gebruikt om te koelen. Bijvoorbeeld  van koelhallen in de visverwerkende industrie. Daarmee kan veel energie die nodig is om te koelen worden bespaard. Het waterschap wil daarom samenwerken met gemeente Urk, bedrijven en de exploitant van het energienetwerk in de omgeving van gemaal Vissering.

Duurzame investering

De bedoeling van de renovatie is dat het gemaal na renovatie weer 15 à 40 jaar meekan. Te weten 15 à 20 jaar voor bewegende onderdelen en de elektrotechniek en 40 jaar voor de civieltechnische onderbouw en rest van het monumentale gebouw. Na renovatie kan de installatie voor koudelevering naar verwachting 25 jaar mee. Het idee achter de koudelevering is dat bedrijven en de exploitant van het energienetwerk zelf ook investeren in deze innovatieve technologie in samenwerking met het waterschap.

Over gemaal Vissering

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 2,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter). In 2016 heeft Gemaal Vissering ongeveer 110 miljard liter vanuit de Noordoostpolder in het IJsselmeer gepompt. Dit jaar is gemaal Vissering 75 jaar in gebruik.