Wat gebeurt er als muskusratten niet gevangen worden?

Het grootste deel van het onderzoek muskusrattenbeheer dat van 1 april 2014 tot 1 april 2017 in Lelystad-West loopt, is afgerond. Het onderzoek is een onderdeel van de landelijke veldproef muskusratten waarin onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de noodzaak en effectiviteit van het muskusrattenbeheer in Nederland. Met andere woorden: kan muskusrattenbeheer gerichter, goedkoper en met minder dierenleed uitgevoerd worden?

Informatiebijeenkomst

Voor een toelichting op de stand van zaken rond het onderzoek kunnen we u informeren op 16 maart 2017 om 20.00 uur in het Flevo Golf Resort, Parlaan 2 in Lelystad. Wilt u uw aanmelding voor deze bijeenkomst vóór 10 maart doorgeven via mailadres: muskusrattenbeheer@zuiderzeeland.nl

Eerste uitkomsten deelonderzoek

Ondanks dat de muskusrat in de afgelopen drie jaar in Lelystad-West niet bestreden is, is de waterveiligheid niet in het geding geweest. Langs slootkanten rondom weidegebied, vijvers en andere waterpartijen zijn muskusratten niet bestreden. Hieruit is gebleken dat als de bestrijding van muskusratten stopt de populatie muskusratten aanzienlijk toeneemt. Daarnaast is het aantal meldingen van gesignaleerde muskusratten en schade door muskusratten sterk toegenomen.

Stand van zaken

Op dinsdag 14 februari 2017 heeft Omroep Flevoland hier een nieuwsitem over gemaakt. Michael Baars, muskusrattenbestrijder bij Waterschap Zuiderzeeland, legt in het kort uit waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en wat het effect tot nu toe is.

Oproep inwoners Lelystad-West

Voor een goede registratie van het aantal muskusratten en schade door muskusratten is het belangrijk dat iedereen in het onderzoeksgebied, schades en muskusratten die u heeft gezien aan het waterschap doorgeeft.

Muskusrat gezien?

Met andere woorden als u een muskusrat in het onderzoeksgebied (zie plaatje) heeft gezien, dan kunt u dit via het meldingsformulier aan ons doorgeven. Uw melding wordt vervolgens geregistreerd voor het onderzoek.

Schade door muskusratten?

Heeft u schade aan de slootkant in het onderzoeksgebied (zie plaatje) dat vermoedelijk door muskusratten is veroorzaakt? Meldt dit via het meldingsformulier. Schade veroorzaakt door muskusratten kan zich openbaren tot 5 á 6 jaar na het onderzoek. Het is daarom mogelijk dat u ook na 1 april 2017 verzakkingen in de slootkant aantreft. De gezamenlijke Nederlandse waterschappen zorgen voor het herstel en betalen dit. Voorwaarden hiervoor zijn dat u de schade ‘intact’ laat, de schade bij Waterschap Zuiderzeeland meldt en dat het waterschap de schade herstelt. Een van de muskusrattenbestrijders nemen contact met u op en kijken ter plaatse of het daadwerkelijk een schade door muskusratten is.

Kaart onderzoeksgebied Lelystad

Eind maart 2017 zorgen alle Nederlandse waterschappen ervoor dat de populatie in Lelystad-West weer terug wordt gebracht naar de oorspronkelijke populatie (het aantal muskusratten dat voor het onderzoek in Lelystad-West aanwezig was).De resultaten van het onderzoek vormen samen met de monitoringsresultaten over 2016 en 2017 de basis voor de onderbouwing van de toekomstige bestrijdingsstrategie. Deze resultaten komen in de loop van 2018 beschikbaar.

Populatiegroei muskusratten