Waterplan Almere 2017 – 2022 Stad van het zuiverste water

De gemeenteraad van Almere en de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland hebben unaniem ingestemd met het Waterplan Almere 2017 – 2022 Stad van het zuiverste water. Het Waterplan is uniek in Nederland en een belangrijke stap in het stedelijk waterbeheer van Almere. De gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben met talrijke betrokkenen uit de stad, een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld: “van riool tot recreatie”.

DSC_3817

De ambitie om Almere verder te versterken als stad van het “zuiverste water”, past bij de identiteit van Almere, geboren uit het water, en omringd en dooraderd met water.

Doelstellingen

Het Waterplan Almere kent vier hoofddoelstellingen.

  • Slim Waterbeheer
  • Aantrekkelijke waterstad
  • Levend water
  • Stad zonder (afval)water

Binnen deze doelstellingen werken gemeente en waterschap aan concrete resultaten, zoals het stapsgewijs toewerken naar een 100% klimaatbestendige stad, een samenhangend routenetwerk voor kano’s of sloepjes (met overeenstemming over waterplantvrije zones), een goede waterkwaliteit en het gebruiken van afvalwater als grondstof. Onderdeel van het plan is om ook de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen te versterken.

Uitvoering

De acties uit het Waterplan zijn onderverdeeld in: “Wat we nu al doen” en “Wat gaan we anders doen”.

Nu al doen

Waterschap en gemeente spannen zich dagelijks in voor een goed functioneren van alle ‘blauwe infrastructuur’ van riolen tot zuiveringsinstallaties en van sloten tot gemalen. Veel van dit werk is onzichtbaar, maar het is hard nodig om het watersysteem op orde te houden. De werkzaamheden bestaan onder meer uit oeveronderhoud en baggeren van grachten, riolen inspecteren, repareren en vervangen, en het draaiende houden van de afvalwaterzuivering en gemalen.

Anders doen

De wereld om Almere heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Daarvoor worden activiteiten en onderzoeken uitgevoerd om de werkwijzen continu te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar een oplossing om riolen minder snel te hoeven vervangen. In Almere daalt de bodem sneller dan in de rest van Nederland, en daardoor ontstaat er sneller schade aan de riolen die het afvalwater vanuit woningen en bedrijven transporteren.

Almeerders en hun water

Tijdens de uitvoering van het Waterplan komen gemeente en waterschap graag in contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen activiteiten op te zetten en te werken aan gezamenlijke doelen.