Eerste inwonersinitiatief van start

Op 10 juli 2017 is het eerste inwonersinitiatief een feit. Actieve bewoners uit de wijken Waterwijk en De Landerijen in Lelystad, vrijwilligers van de wijkraad Waterwijk en Waterschap Zuiderzeeland hebben een overeenkomst gesloten om de bewoners zelf de taluds boven en onder water te laten maaien. Deze pilot draagt bij aan het verbinden met de samenleving; een belangrijk speerpunt in het bestuursprogramma 2015 – 2019 van het waterschap.

Start maaien riet bij watergang in Waterwijk Lelystad 499px
Start maaiwerkzaamheden

“In het komende jaar maaien we de taluds zelf in overleg met het waterschap. We zijn erg blij met deze mogelijkheid, omdat we hierdoor langdurig werklozen aan het werk kunnen helpen. Daarnaast kunnen we door het maaien van de hoge rietkragen het gevoel van veiligheid voor inwoners vergroten. Daarnaast is er een mogelijk effect dat andere inwoners hierdoor ook geactiveerd worden om zaken zelf op te pakken”, vertelt de heer Zuiverloon, voorzitter van de Waterwijk & De Landerijen.

Pilot

Heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland: “Dit buurtinitiatief sluit goed aan bij het bestuurlijk doel om “de verbinding te leggen met de samenleving”. In het bestuursprogramma staat dat het waterschap wil “inspelen op de wensen van de inwoners door oog en oor te hebben voor hun initiatieven. Maar ook door hen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het waterschap stimuleert initiatieven als ze bijdragen aan beleving van onze objecten, de profilering en de zichtbaarheid van het waterschap. We stellen ca. 13.000 euro aan de initiatiefnemers ter beschikking voor gereedschap en dergelijke. De hier beschreven pilot is daar een mooie uitwerking van.”

Jan Nieuwenhuis en dhr Zuiverloon
Heemraad Nieuwenhuis en Voorzitter Zuiverloon

Evaluatie

Om de uitvoering van het werk aan alle eisen te laten voldoen, zijn er meerdere afspraken gemaakt. Zo gaan de mensen die dit werk uitvoeren een cursus volgen. “Aan het einde van het jaar evalueren we gezamenlijk met elkaar hoe het eerste jaar is verlopen”, aldus opzichter Watergangen Lelystad, Chris Brand.

Landelijk enthousiasme

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners juicht de ontwikkeling ook toe. Thijs van Mierlo: “Dit sluit aan bij een brede ontwikkeling in de maatschappij dat direct betrokkenen (bewoners) invulling kunnen geven aan publieke taken. De maatschappelijke effecten die dit met zich meebrengt (een groter gevoel van veiligheid, meer betrokkenheid bij de leefomgeving, invullen van belangrijke leer- en werkervaringsplekken) zijn enorm. We moedigen alle waterschappen aan deze pilot te volgen en met hun inwoners in gesprek te gaan over samenwerkingsvormen zoals in Lelystad.”

maaien en overleg met Johan Weijers