Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit

Op 16 oktober 2017 stelt de provincie Flevoland een subsidieregeling open voor investeringen die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 maakt de provincie in totaal 1 miljoen euro vrij voor ideeën en initiatieven die de waterkwaliteit direct of indirect kunnen verbeteren. Bij toekenning van een subsidie biedt de regeling een volledige vergoeding van de subsidiabele kosten die bij de aanvraag zijn opgegeven. Deze subsidiabele kosten moeten wel minimaal 20.000 euro per aanvraag bedragen.

Pop3 logo

Internationale waterdoelstellingen

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling hebben en ecologisch op orde zijn. Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten er nog wel stappen worden gezet om de internationale waterdoelstellingen te behalen. De provincie en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water. Daarnaast zijn er via POP3 middelen beschikbaar om te stimuleren dat ook agrariërs investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. Agrariërs kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen in het kader van de regeling ‘Niet-productieve investeringen water’.

Investeren in kwaliteit van water

De subsidieregeling richt zich op agrariërs en agrarische collectieven, grondgebruikers en –beheerders, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie en waterschap én op samenwerkingsorganisaties van deze doelgroepen. Investeringen die passen binnen de subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, van natte en droge bufferstroken of van infiltratiegreppels om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van bodem of percelen te minimaliseren. Ook maatregelen zoals de herinrichting van een erf met voorzieningen, opvang en zuivering van bedrijfswater kan binnen de regeling passen, mits de vermindering van de erfafspoeling daarmee verder gaat dan wettelijk is voorgeschreven in de betreffende situatie.

Aanvragen subsidie

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van 8 weken kunnen aanvragen worden ingediend. Op zondag 10 december 2017 eindigt de openstellingsperiode. Hierna beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling. Het proces van het beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag. Naar verwachting wordt er voor de zomer van 2018 duidelijkheid gegeven over de te verstrekken subsidies.

Meer informatie

Op maandag 2 oktober en donderdag 19 oktober 2017 organiseert de provincie Flevoland informatiebijeenkomsten om geïnteresseerden te informeren over (onder meer) deze subsidiemaatregel. Informatie over deze bijeenkomsten en over de subsidieregeling zelf is te vinden op de website van de provincie.


Meer informatie