Tussenresultaten bodemaanpak gedeeld tijdens gebiedsavond

Op 22 maart 2018 bezochten zo’n 40 agrariërs een gebiedsavond in Tollebeek over de bodemdaling in het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord. De avond was georganiseerd door de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland. Zij hebben de tussenresultaten van de drie verkenningen van de bodemaanpak voorgelegd aan de grondeigenaren en pachters en zijn hierover met hen in gesprek gegaan.

Gebiedsavond maart 2018

Verkenning naar maatregelen in het watersysteem

Mede op basis van de inbreng van agrariërs heeft het waterschap doorgerekend welke maatregelen in het watersysteem, die de lokale situatie kunnen verbeteren, het meest kansrijk zijn.
De eerste resultaten van dit onderzoek laten zien dat maatregelen die de afvoer van de tochten bevorderen, het meest effectief zijn. Eén van de maatregelen die er goed uitkomt, is de aanleg van enkele voortstuwers in twee tochten. Deze kunnen in een flink deel van het bodemdalingsgebied voor verbetering zorgen. Tijdens de gebiedsavond bleek hiervoor ook draagvlak te zijn bij de aanwezige agrariërs. Het bestuur van het Waterschap neemt voor de zomer een besluit over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Verkenning van alternatieven voor ander landgebruik

Vanuit de verkenning van alternatieven voor ander landgebruik zijn de eerste gesprekken gestart over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij een steeds geringere drooglegging. Dit onderwerp ligt bij de agrariërs gevoelig omdat de huidige bedrijfsvoering onder druk staat. Tijdens de bijeenkomst kwam nadrukkelijk de wens naar voren dat alle betrokken partijen uit het gebied de handen ineen slaan en werken aan een gezamenlijke aanpak. De agrariërs zien daarvoor een rol weggelegd voor een nog nader aan te wijzen aanspreekpunt, die de belangen van de agrariërs kan behartigen. Ook werd de noodzaak benadrukt dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven.

Verkenning van vernattingsproblemen

Een aantal agrariërs ten noordwesten van Schokland geeft aan dat de vernatting op hun land in de afgelopen jaren is toegenomen. Om hier meer inzicht in te krijgen is samen met de betrokken agrariërs gewerkt aan een onderzoeksvoorstel om de oorzaken van deze toenemende vernatting te achterhalen. Tijdens de gebiedsavond presenteerde Acacia Water dit onderzoeksvoorstel. In overleg met de agrariërs wil Acacia Water op verschillende locaties gaan meten. Uiterlijk voor de zomer komt er duidelijkheid over de financiering van het voorgestelde onderzoek.

Zicht op bodemstructuur

Naast de drie verkenningen was er tijdens de gebiedsavond aandacht voor het project ‘Zicht op bodemstructuur’. Inmiddels hebben twaalf agrarische bedrijven uit het bodemdalingsgebied aan dit onderzoek meegewerkt en hun kennis vergroot over de eigen bodemgesteldheid. Het bleek dat niet alleen de bodemgesteldheid op de verschillende percelen varieerde, maar ook de grondwaterstanden. Samen met de bodemdeskundige hebben de agrariërs de uitkomsten besproken.