Waterschap Zuiderzeeland in 2017: innovatie, verduurzaming en verbinding

De Jaarstukken 2017 van Waterschap Zuiderzeeland zijn op 29 mei 2018 goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het waterschap heeft financieel een goed jaar achter de rug. Het saldo van baten en lasten wijkt maar € 115.000,- af op een totale begroting van circa € 70 miljoen. De reguliere taken rond veiligheid van de dijken, schoon water en voldoende water zijn op orde. Daarnaast heeft het waterschap in 2017, samen met inwoners, partners en bedrijven, gewerkt aan innovatie en duurzaamheid op vele vlakken van het waterschapswerk. Lees meer op de website: zuiderzeeland.jaarverslag-2017.nl.

Regulier beheer op orde

Het waterschap heeft zijn reguliere taken op het gebied van de afvalwaterketen en het watersysteem op orde. Door de veranderingen in het klimaat heeft het waterschap te maken gehad met drogere maar ook nattere periodes. In beide situaties bleef het watersysteem goed functioneren. In de afvalwaterketen laat het waterschap jaar in jaar uit mooie zuiveringsprestaties zien. Er zijn diverse pilots gestart met verschillende innovaties op zuiveringsgebied.

Veilige dijken

In 2017 zijn verdere stappen gezet in het uitwerken van de plannen voor de versterking van de Drontermeerdijk. De dijken die daarna aan de beurt komen om versterkt te worden zijn de IJsselmeerdijk en een deel van de Oostvaardersdijk. De komende jaren worden alle dijken in het werkgebied van Zuiderzeeland waar nodig versterkt. Ook in het reguliere beheer en onderhoud van de dijken zijn mooie stappen gezet, zoals een proef met het inspecteren van dijken met een drone.

Ambitie op waterkwaliteit

Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2017 een duidelijke ambitie uitgesproken in de nota ‘Zicht op Waterkwaliteit. Het gaat hier om het terugdringen van stoffen die niet thuishoren in het oppervlaktewater, zoals medicijnresten, microplastics en antibiotica. In samenwerking met inwoners en allerlei organisaties worden activiteiten opgepakt om deze stoffen terug te dringen. Het gaat onder andere om het experimenteren met aangepaste bollenkarren of mestopslag, het terugdringen van medicijnresten en zwerfafval en voorlichting over duurzaam bodemgebruik.

Duurzaam waterschap

Op alle vlakken van het werk van het waterschap is duurzaamheid een belangrijke factor bij de uitvoering van het werk. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid is het verbouwde waterschapshuis tot een duurzaam en energieneutraal pand. Op veel andere objecten van het waterschap zijn zonnepanelen geplaatst, wordt gekeken naar het verminderen van energiegebruik of wordt gezocht naar mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen uit bijvoorbeeld afvalwater.

Financieel beeld

Het waterschap heeft financieel een goed jaar achter de rug. Het saldo van baten en lasten wijkt slechts € 115.000,- (negatief) af van de begroting. Samen met het feit dat de taken en prestaties van het waterschap in 2017 op koers zijn, is dit een mooi resultaat. Om het waterbeheer in volle omvang op orde te houden, zijn in de toekomst omvangrijke investeringen noodzakelijk. Dit gaat de komende jaren leiden tot hogere kosten.

Lees meer op de website van de Jaarstukken 2017: zuiderzeeland.jaarverslag-2017.nl.