Schouw wateraanvoersloten op 15 juni 2018

Alle sloten moeten goed kunnen doorstromen. Daarom controleert Waterschap Zuiderzeeland op vrijdag 15 juni aanstaande alle wateraanvoersloten in de Noordoostpolder. Tijdens deze zogenaamde '1e schouw wateraanvoergebieden' controleert het waterschap het onderhoud van de (hoofd)aanvoersloten en afvoersloten.

Wateraanvoergebied
In de Noordoostpolder zijn zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn. Deze droogtegevoeligheid word bestreden door het aanvoeren van water. Naast de tochten die het waterschap in het wateraanvoergebied beheert, zijn er vele sloten in het wateraanvoergebied die door de aangrenzende eigenaren beheerd worden. Om deze sloten op doorstroming te controleren voert het waterschap vier keer per jaar een controle uit; de schouw.

Waar moeten aanvoersloten 15 juni a.s. aan voldoen?
De eigenaren (ook wel aangelanden genoemd) van de aangrenzende gronden hebben een onderhoudsplicht voor de halve breedte van de watergang. De eigenaren van de hoofdaanvoersloten moeten ervoor zorgen dat op of vóór de schouwdatum de taluds zijn gemaaid tot aan de plasberm/waterlijn. De eigenaren van de aanvoersloten (ook afvoersloten van infiltratiewater) moeten op of vóór de schouwdatum ervoor zorgen dat:

  • deze sloten zijn gezuiverd van alle stenen, afval of andere voorwerpen;
  • de begroeiing op taluds, bodems en dammen is gemaaid;
  • het maaisel geheel uit de sloten is verwijderd;
  • de aan- en afvoersloten die tussen en langs erven liggen, zijn gemaaid en op de juiste diepte zijn gebracht.

Informatie
Voor meer informatie over de wateraanvoerschouw kunt u contact opnemen met de heer R. Warmolts, telefoonnummer (0527) 630 560. De gedetailleerde schouwkaart is te vinden op www.zuiderzeeland.nl/schouw.