Huishoudens en agrariërs gaan groter aandeel kosten waterbeheer betalen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 12 juni 2018  de ontwerp-kostentoedelingsverordening vastgesteld. Daarin staat onder andere dat huishoudens en agrariërs vanaf 2019 een groter deel van de kosten voor waterbeheer gaan betalen. Waterschappen staan voor grote opgaven op het gebied van veiligheid van dijken, wateroverlast en watertekort. Voordat de verordening definitief wordt vastgesteld, krijgen belanghebbenden van 25 juni tot en met 8 augustus 2018 de gelegenheid om hierop te reageren.

Wat is een kostentoedelingsverordening?

In de kostentoedelingsverordening staat de verdeling van de kosten voor het werk aan dijken, gemalen, waterbergingen, stuwen, kanalen en sloten over alle belanghebbenden. Het waterschap kent vier categorieën belanghebbenden: huishoudens (gebruikers/eigenaren van woonruimten), eigenaren van ongebouwde grond, eigenaren van gebouwen en eigenaren van natuurterreinen. Deze verordening moet ten minste één keer per vijf jaar worden herzien. De huidige kostentoedelingsverordening is eind 2013 vastgesteld voor de periode 2014 - 2018. Per 1 januari 2019 wordt de nieuwe verordening van kracht.

Hoe worden de kosten verdeeld?

Op basis van het aantal inwoners per vierkante kilometer, stelt het waterschap vast welk gedeelte van de kosten door huishoudens moet worden opgebracht. Het resterende deel wordt verdeeld over de eigenaren van gebouwen, onbebouwde grond en natuurterreinen. Deze verdeling is op basis van de onderlinge waardeverhoudingen van hun eigendommen.

De toedeling per 2019

Huidige kostentoedeling                    Nieuwe kostentoedeling

180625-grafiek-totaal

Waterschap Zuiderzeeland streeft met deze ontwerp-verordening naar een zo evenredig mogelijke verdeling van de kosten voor de watersysteemtaak over de verschillende belanghebbenden, binnen de mogelijkheden die de huidige regelgeving biedt. De wijzigingen zijn deels ingegeven door de stijging van het aantal inwoners met ongeveer 9% in de afgelopen tien jaar en een waardestijging in de laatste jaren van ruim 30% van de agrarische grond in het beheergebied.

Grotere opgave door klimaatverandering

Vanwege klimaatverandering hebben waterschappen te maken met steeds strengere normen op het gebied van de veiligheid van dijken. Waterschap Zuiderzeeland werkt op verschillende plekken aan het versterken van de dijken. Ook komen hoosbuien en langdurige droogte steeds vaker voor. Om wateroverlast en schade te beperken, zijn aanpassingen nodig zodat water meer ruimte krijgt. Denk aan meer groen en tijdelijke opslag van water in steden en het landelijk gebied.

De hoogte van de belasting voor 2019 wordt in het najaar vastgesteld. Vanwege de grotere opgave door de klimaatverandering is de verwachting dat, naast de nieuwe kostentoedeling, de tarieven de komende jaren  zullen stijgen om al deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Via de website van Waterschap Zuiderzeeland kunnen belanghebbenden de ontwerp-verordening bekijken en informatie vinden over het indienen van een zienswijze: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen.