Alle hens aan dek

In deze droogste zomer ooit komt ook het oppervlaktewaterbeheer steeds meer onder druk te staan. Waterschap Zuiderzeeland doet een oproep zuinig om te gaan met het kostbare water in sloten en tochten.

Het waterschap Zuiderzeeland voert als waterbeheerder in de Noordoostpolder en Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn taken op het gebied van waterkwantiteit uit Stuwvolgens regionale afspraken. Het waterschap zorgt ervoor dat het watersysteem op orde is en zorgt dus voor de aan- (en af)voer van water. Dat betekent in deze droge tijd: zorgen voor voldoende water in sloten, vaarten en tochten. Hiervoor wordt onder andere water ingelaten uit het IJsselmeer.

Tegelijkertijd monitort het waterschap het oppervlaktewater continu, zowel de kwaliteit als de kwantiteit. Als het waterpeil in het IJsselmeer verder zakt, kan het dat er beperkende maatregelen (op de waterinvoer) nodig zijn. We monitoren ook om tijdig te kunnen signaleren of er sprake is van blauwalg, botulisme, dreigend zuurstofgebrek in het water, vissterfte enz.

Waterhuishoudkundig doen we wat nodig is.