Het weer wordt extremer; voor welke uitdagingen staat Zeewolde?

De verandering van het klimaat betekent dat we langere periode van hitte en droogte, en hevigere regenbuien tegemoet gaan. Maar wat betekent dit nu precies voor onze directe woonomgeving? Die vraag stelden waterschap en gemeente Zeewolde zich op maandag 10 september bij het uitvoeren van een stresstest in 1 dag.

Het uitvoeren van deze stresstest is onderdeel van de afspraken die de gezamenlijke overheden vorig jaar hebben gemaakt in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Hoe

Met gebruik van computermodellen is op deze dag geïnventariseerd wat het effect is op onze leefomgeving door de verandering van het klimaat. Uniek is dat deze test in één dag is uitgevoerd en dat de resultaten ’s avonds bij de raadsinformatieavond al zijn gedeeld met de gemeenteraad. Dit was mogelijk door gebruik te maken van software uit de game-industrie. Bekend is dat deze software in staat is om complexe berekeningen snel te maken.

Resultaten

Veiligheid

De dijken zijn blijvend op orde. Deze belangrijke taak van het waterschap is geborgd in het deltaplan.

Hitte

Uit de berekeningen blijkt dat de temperatuur in het centrum en op het Trekkersveld hoger is dan de omgeving. Opvallend hierbij is wel dat de satellietfoto een afwijkend beeld laat zien: het centrum is koeler dan verwacht. Hieruit blijkt dat de effecten van hitte heel moeilijk te voorspellen zijn. Dit rechtvaardigt een oproep om met beide benen op de grond te blijven staan. Te bepalen wat we van de afgelopen zomer hebben gevonden om daar vervolgens verder met elkaar het gesprek over te voeren.

Droogte

Door de aanwezigheid van kwel afkomstig van de Veluwe, is er in principe voldoende water beschikbaar binnen Zeewolde. Bij extreem weer zoals afgelopen zomer blijkt echter wel dat er ondanks deze aanvoer sprake is van (bijna) watertekort. Evaluatie van de zomer van 2018 zal verder uitwijzen waar er mogelijk knelpunten ontstaan.

Wateroverlast

Uit de berekeningen blijkt dat bij extreme regenval de riolering de hoeveelheid water niet kan afvoeren. Hierdoor stroomt water over de wegen en straten naar de laagste delen in het gebied. In sommige delen leidt dit tot wateroverlast.

Wat gebeurt er nu?

Het waterschap en de gemeente houden al vanaf de bouw van de Polderwijk rekening met de klimaatontwikkeling. Zo wordt regenwater in de Polderwijk niet direct via de riolering afgevoerd, maar via goten naar wadi’s of sloten. Bij extreme neerslag wordt daardoor de overlast beperkt.

Voor de overige gebieden worden de waarden van de resultaten bepaald en gewogen. Hierover moeten gesprekken plaatsvinden met de besturen van de gemeente en het waterschap. Het zal dan met name gaan om de afweging kosten, overlast, woongenot, ambitie en acceptatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Waterschap en gemeente organiseren acties om inwoners bewuster te maken van hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan is Operatie Steenbreek, waarbij inwoners worden opgeroepen om een steen uit de tuin te vervangen voor een plant. In de toekomst worden inwoners gestimuleerd om zelf initiatieven te ontplooien. Dat kan op individuele basis maar ook gezamenlijk met buren en/of gemeente en waterschap.

PHOTO-2018-09-10-16-28-18 500px
Medewerkers van gemeente en waterschap bespreken de knelpunten op de kaart van Zeewolde

plattegrond Zeewolde