Ontwerp wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving van de provincie Flevoland ter inzage

Vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november ligt de Zevende wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 ter inzage.

Kansen buitendijkse gebieden

Deze wijzigingsverordening volgt op de herijking van het buitendijkse waterveiligheidsbeleid eind 2017 waarmee de provincie meer ruimte biedt voor creatieve oplossingen voor waterveiligheid in buitendijkse gebieden. Ook is er alleen nog sprake van een provinciaal belang bij grootschalige, vitale en / of kwetsbare gebieden. Dit heeft er toe geleid dat voor een 15-tal buitendijkse gebieden de aanwijzing en normering van het gebied komt te vervallen. In deze gebieden heeft het waterschap niet langer een zorgplicht en wordt waterveiligheid voortaan meegenomen in de ruimtelijke ordening door gemeenten. Door deze aanpassing ontstaan meer kansen voor ontwikkelingen in die gebieden.

Regionale kering/dijk

Daarnaast wordt met deze wijzigingsverordening de dijk in de Noordoostpolder tussen de Kadoelerkeersluis en Blokzijl aangewezen als regionale waterkering. Deze dijk verliest door het nieuwe landelijke waterveiligheidsbeleid dat onder meer ziet op versterking van de dijken langs het IJsselmeer, en de gewijzigde Waterwet, per 1 januari 2019 de status van primaire waterkering. Dit betekent dat het Rijk deze dijk niet langer van nationaal belang ziet. Om op een efficiënte wijze de Noordoostpolder voldoende bescherming te bieden tegen overstroming van het Vollenhovemeer vindt de provincie het van belang om het deel van de dijk tussen de Kadoelerkeersluis en Blokzijl aan te wijzen als regionale waterkering. De veiligheidsnorm van 1/30 jaar is hierop afgestemd en in overleg met het waterschap bepaald.

Voor meer informatie zie https://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage/ontwerp-zevende-wijziging-verordening-fysieke-leef

Stortsteen