Werkzaamheden Rede en Pluuthaven begin 2019 klaar

De werkzaamheden in de buitendijkse gebieden bij Muiderzand (Almere), Parkhaven (Lelystad), Eilandgracht en Kop Noordereiland (Zeewolde) zijn afgerond. De werkzaamheden bij Pluuthaven zijn in volle gang en in de Rede start de aannemer in november 2018. Daarnaast kunt u meer lezen over het besluit van Provincie Flevoland rond de herijking van haar beleid voor de buitendijkse gebieden.

Rede

Inmiddels zijn de juridische procedures afgerond en start de aannemer in november 2018 met de werkzaamheden. Het gaat hierbij om het plaatsen van circa 190 m damwand in het deelgebied Rede. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in 2017 opdracht verleend aan aannemer Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening uit Genemuiden. Nu we aan de slag kunnen, hopen we op een voorspoedige uitvoering. We verwachten dat de werkzaamheden begin 2019 klaar zijn. Daarna zal het waterschap de nieuwe damwand rond de woningen aan de eigenaren opleveren.

Luchtfoto haven Zeewolde
Links Rede en rechts Pluuthaven

Pluuthaven

Na een lange voorbereiding zijn op vrijdag 21 september 2018 de werkzaamheden in het buitendijkse gebied Pluuthaven in Zeewolde gestart. Deze werkzaamheden zijn officieel ingeluid met het drukken van een damwand door dijkgraaf Hetty Klavers van het waterschap Zuiderzeeland.
De nieuwe waterkering bestaat uit stalen damwanden. Een heimachine drukt ze in de bodem van het water. Bovenop de damwanden komen nieuwe steigerplanken te liggen, waardoor de damwanden nauwelijks zichtbaar zijn maar wel hun werking behouden. De waterkering is na oplevering weer in eigendom van de bewoners. De werkzaamheden in Pluuthaven zullen naar verwachting begin 2019 worden afgerond.

Starthandeling Hetty Klavers Pluuthaven
Starthandeling dijkgraaf Hetty Klavers
nieuwsbrief Pluuthaven
Eerste resultaat

Herijking buitendijkse waterveiligheid

In 2005 hebben Provinciale Staten de waterkerende voorzieningen rond 24 bestaande buitendijkse gebieden aangewezen als regionale waterkeringen en genormeerd. De zorgtaak om deze gebieden te laten voldoen aan de gestelde normen is daarbij opgedragen aan het waterschap. In 9 van de 24 gebieden (de zogenaamde prioritaire gebieden) heeft het waterschap de afgelopen jaren de zorgtaak geïmplementeerd. Het waterschap heeft hiertoe beleid opgesteld, de keringen in de legger vastgelegd en de onderhoudsplicht bij de eigenaren belegd. Het waterschap brengt de keringen eenmalig op orde. In het eerste kwartaal van 2019 rondt het waterschap, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, de werkzaamheden in het laatste buitendijkse gebied (Zeewolde) af.

In 2012 heeft de provincie haar waterveiligheidsbeleid geëvalueerd en vervolgens herijkt. De provincie maakt in dit herijkte beleid onderscheid tussen buitendijkse ontwikkelingen met èn zonder provinciaal belang. Het provinciaal belang is aan de orde bij grootschalige, kwetsbare functies in het buitendijks gebied. Wanneer er geen sprake is van een provinciaal belang, ligt de beoordeling van het plan op waterveiligheidsaspecten geheel bij de gemeente.

De provincie acht (conform het herijkte beleid) 14 kleinschalige buitendijkse gebieden nu niet langer van provinciaal belang, omdat in deze gebieden beperkt activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan een strandtent, restaurant of camping. De provincie stelt nu voor om de aanwijzing en normering van deze 14 gebieden uit de verordening te schrappen. Daarmee vervalt ook de zorgplicht van Waterschap Zuiderzeeland voor deze keringen.

In het kader van het herziene buitendijkse beleid wordt ook het buitendijkse gebied De Eemhof buiten de zorgtaak van het waterschap geplaatst. Het gebied wordt zodanig ingericht en vastgelegd in het bestemmingsplan dat de waterveiligheid wordt beheerst zonder de aanwijzing van een regionale waterkering. De zorgtaak voor de waterveiligheid komt daarmee voor waterschap Zuiderzeeland te vervallen.

De gebieden waar de zorgtaak van het waterschap komt te vervallen zijn:

4. Ketelhaven, 6. Flevomarina, 7. Houtribstrand, 9. Deko Marina, 10. Houtribhaven, 11. Bataviahaven,
12. Kade Lelystad haven, 14 Zilverstrand, 16. De Eemhof, 17. Erkermederstrand, 18. Woldstrand,
22. De Harder, 23. Bremerbergse hoek, 24. De Klink en 25. Spijkstrand.
(nummers verwijzen naar kaartje)

Ter inzage

Vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 ligt de zevende wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland  ter inzage. U kunt meer lezen op de site van Provincie Flevoland.

overzichtskaart buitendijks aangepast 2018
Overzichtskaart buitendijkse gebieden

Buitendijkse gebieden liggen buiten de primaire waterkeringen (dijken) die Flevoland omringen. De buitendijkse gebieden worden door regionale waterkeringen beschermd tegen hoog water. Het onderhoud aan deze buitendijkse waterkeringen ligt bij de eigenaren, echter het waterschap heeft in 2014 vastgesteld dat het eenmalig zorg draagt voor het op orde krijgen van de buitendijkse waterkeringen.