Ontwerp keurwijziging waterkeringen ter inzage

Waterschap Zuiderzeeland wijzigt in de 'keur' een aantal regels voor waterkeringen en heeft een legger en beleidsregel opgesteld voor de Knardijk. De keur is een verordening met daarin regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen en watergangen. In de ‘legger’ heeft het waterschap de onderhoudsplicht en de vereiste (onderhouds)toestand van waterkeringen vastgelegd. Voordat het waterschap de keur, de legger en de beleidsregel definitief maakt, kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden van 9 mei tot en met 20 juni zienswijzen indienen op de voorgestelde aanpassingen.

Wijzingen keur waterkeringen

  • Het waterschap borgt de functie van de Knardijk in de keur. Daarnaast geeft de legger aan welk deel van de dijk minimaal in stand moet worden gehouden en wie een onderhoudsplicht heeft. De beleidsregel vermeldt de voorwaarden voor vergunningverlening voor werken aan de dijk.
  • Het waterschap borgt de nieuwe status van de kering achter de Kadoelersluis.
  • Het waterschap neemt de ligging van de regionale kering in Lemmer op in de keur en geeft aan wanneer de vergunningplicht van toepassing is.
  • In 15 buitendijkse gebieden heeft het waterschap door gewijzigd provinciaal beleid geen taak meer. De keur wordt hierop aangepast.

Relatie met gebiedsproces Knardijk

Met de keurwijziging, ontwerp legger en beleidsregel Knardijk borgt het waterschap de functie van de Knardijk. Vanuit het perspectief van waterveiligheid zijn de mogelijkheden en beperkingen voor werken aan de dijk beschreven. Tegelijkertijd is het waterschap samen met de provincie Flevoland een gebiedsproces gestart waarin burgers, bedrijven en organisaties initiatieven voor op of aan de Knardijk kunnen indienen. De stukken die nu ter inzage liggen vormen samen met het bestaande ruimtelijke en natuurbeleid het kader voor de gesprekken met initiatiefnemers in het gebiedsproces Knardijk.

Terinzagelegging en indienen zienswijze

De ontwerp keurwijziging, legger en beleidsregels liggen tot en met 20 juni ter inzage. U vindt deze via het elektronisch waterschapsblad of via de publicaties op onze website. Inspraak is mogelijk door het indienen van een gemotiveerde zienswijze (inclusief uw naam, eventueel de naam van uw organisatie en uw postadres). Geeft u daarbij aan op welk onderdeel (keur, legger of de beleidsregel) uw zienswijze betrekking heeft. Voor de keur geldt dat u alleen een zienswijze kunt indienen op de wijzigingen die worden voorgesteld, niet op artikelen die ongewijzigd blijven.

Mail uw zienswijze naar keur2019@zuiderzeeland.nl of per post naar: Waterschap Zuiderzeeland, college van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Beantwoording reacties

Alle binnengekomen reacties verwerkt het waterschap in een door het college van Dijkgraaf en Heemraden vastgestelde antwoordnota. Daarna stelt het college de legger en de beleidsregel vast. Het vaststellen van de keur is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Als u een zienswijze hebt ingediend, ontvangt u na behandeling in het college de antwoordnota. Hierin leest u hoe het college over uw inspraakreactie heeft besloten.

Vragen over de ontwerp keurwijziging, legger Knardijk of beleidsregel Knardijk, kunt u mailen naar waterschap@zuiderzeeland.nl.