Definitieve plannen Drontermeerdijk gepubliceerd

Op woensdag 17 juli 2019 zijn de definitieve besluiten voor de versterking van de Drontermeerdijk gepubliceerd.

De stukken liggen van donderdag 18 juli t/m woensdag 28 augustus 2019 ter inzage. U kunt deze stukken hier inzien. Degenen die een zienswijze (inspraakreactie) hebben gegeven op de ontwerpbesluiten kunnen in deze periode in beroep gaan bij de Raad van State. Zij zijn rechtstreeks geïnformeerd over de reactie op hun zienswijze en de definitieve besluiten. Na deze beroepstermijn worden de besluiten onherroepelijk.

Foto Drontermeerdijk 20170619
Visual Drontermeerdijk

MAATREGELEN IJSSELDELTA FASE 2

Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2 (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).

Vanaf 2022 wordt hoog water op de IJssel afgevoerd via het nieuwe Reevediep (de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer) naar het IJsselmeer. Hierdoor zijn de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter beschermd tegen overstromingen. Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland nemen de komende jaren nog vier maatregelen om deze regio beter te beschermen tegen hoogwater.

Het project IJsseldelta werkt aan de voorbereiding van het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast wordt de Reevesluis aangelegd als schutsluis. Door verwijdering van de Roggebotsluis wordt op die plek een zeven meter hoge brug gebouwd in de N307. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Flevoland en Overijssel verbetert. Deze weg wordt gelijktijdig vernieuwd tot een stroomweg met parallelwegen.

Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn eind 2022 klaar. Daarmee is het gebied in de driehoek Dronten-Kampen-Zwolle waterveiliger, klimaatbestendiger en natuurrijker. Ook het verkeer kan vlotter en veiliger op weg. Deze integrale gebiedsontwikkeling is één van de eerste projecten, dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.