Effect PFAS-norm nog niet duidelijk

Het nieuwe handelingskader voor PFAS is begin december door het ministerie vastgesteld. In het handelingskader staan de regels voor hoe je met PFAS om moet gaan. Deze nieuwe regels hebben invloed op verschillende werkzaamheden van het waterschap.

Duurzame oevers

De aangepaste PFAS-norm van 0,1 microgram per kilogram naar 0,8 microgram per kilogram geeft meer ruimte om grond te verplaatsen. Bij de aanleg van duurzame oevers graven we grond af dat op de kant komt te liggen. Deze grond moet verplaatst worden. Aannemers bekijken de mogelijkheden waar de grond naar toe kan. Wat de extra kosten zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. We verwachten eind volgende week hier meer duidelijkheid over te hebben.

Voorstertocht 1
Duurzame oevers

Baggeren

De baggerwerkzaamheden in het landelijk gebied blijven doorgaan. Voor het baggeren in het stedelijk gebied is de situatie nog gelijk ten opzichte van het oude handelingskader.  De bagger uit Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gaat normaal gesproken naar de Vaartplas. In het nieuwe handelingskader is het nog niet toegestaan om bagger te storten in diepe plassen. Dit heeft gevolgen voor de planning voor de stedelijke baggerprojecten op langere termijn. De baggerprojecten Urk en Lelystad nemen we mee in de nieuwe planning. Deze planning stelt het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland in 2020 vast.

Extra kosten

De kwaliteit van baggerspecie wordt altijd onderzocht. Met de kennis van PFAS-normen maken we extra kosten voor bodemonderzoek. Deze kosten schatten we op € 30.000,- .

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam van diverse stoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde analysetechnieken worden deze stoffen ook steeds vaker in de waterbodem aangetroffen. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu. Sinds juli 2019 gelden regels voor de hoeveelheden PFAS in grond.

Voor meer achtergrondinformatie, bekijk het nieuwsbericht van 12 juli 2019 over het onderzoek naar bagger.