Ontwerp-legger Waterkeringen (Havenkwartier) ter inzage

In Zeewolde is recent de buitendijkse woonwijk Havenkwartier gerealiseerd. Er werd een vaarroute gemaakt en de primaire kering werd verlegd. Een deel van de primaire kering ter hoogte van het Havenkwartier is nu regionale kering. Vanwege deze veranderingen moet de legger geactualiseerd worden.

De legger is een openbaar register

Daarin staat welke sloten, vaarten, tochten, stuwen en gemalen belangrijk zijn voor de waterhuishouding in Flevoland. Er staat ook waaraan ze moeten voldoen en wie ze moet onderhouden. De legger is een uitwerking van de Keur, een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (dijken), watergangen en bijbehorende kunstwerken.

De ontwerp-legger ligt 6 weken ter inzage

Inclusief de bijbehorende tekeningen. Vanaf 9 maart tot 20 april 2020 kunt u de ontwerp-legger Waterkeringen – onderdeel Havenkwartier inzien. Na deze periode stelt het college van Dijkgraaf en Heemraden de nieuwe legger vast.

Indienen van zienswijze kan tot 20 april 2020

Dat kan door het formulier https://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/legger/ te downloaden en in te invullen. U kunt het formulier sturen naar het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Mailen naar legger2019@zuiderzeeland.nl kan ook. Voor het indienen van mondelinge reacties kunt u contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer (0320) 274 911.

Het waterschap overweegt uw argumenten

Deze overweging nemen we mee in een zogenaamde reactienota. Wanneer nodig passen we de ontwerp-legger Waterkeringen – onderdeel Havenkwartier aan. Degene die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een afschrift van de reactienota.

Wilt u meer informatie?

Belt u dan met de medewerkers van team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Havenkwartier