Praktijknetwerk “Fruittelers werken aan schoon water”

Fruittelers gaan met de nieuwste kennis en technieken de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terugbrengen en de gewasbescherming verbeteren. Een belangrijke emissieroute is drift (verwaaiing) tijdens het spuiten in de boomgaard. Eind 2013 was de startbijeenkomst   bij Alliance, de hoofdaanvrager van het praktijknetwerk. Fruittelers, fruitteeltadviseurs, toeleveranciers en waterschappen gingen in workshops met elkaar in gesprek over de aandachtspunten bij emissiereducerende maatregelen.

Doel praktijknetwerk

Het doel van het praktijknetwerk is om met gebruik van de nieuwste technieken en kennis de gewasbescherming te verbeteren en de emissie van gewasbeschermings-middelen naar het oppervlaktewater te verminderen. De kern van het praktijknetwerk bestaat uit vijf studiegroepen, die begeleid worden door onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Fruit) en fruitteeltadviseurs. Het praktijknetwerk wordt ondersteund door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Vanuit West-, Noord- en Midden-Nederland, de regio's met veel oppervlaktewater, kunnen fruittelers deelnemen aan één van de vijf studiegroepen.

Noodzaak

Het sterk terugdringen van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater is van groot belang voor de fruitteeltsector. Bij onvoldoende afname van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater dreigt namelijk afname van het aantal gewasbeschermings-middelen en/of verbreding van de verplichte teeltvrije zone voor fruittelers.

Studiegroepen

Tijdens de studiegroepbijeenkomsten bespreken en discussiëren fruittelers, fruitteeltadviseurs en onderzoekers over de nieuwste kennis en inzichten. In de ‘digitale studieclub' kunnen de deelnemers met elkaar meekijken, zien wat de andere deelnemers wel en niet hebben gedaan en dagelijks over de actuele situatie met elkaar en met de begeleiders in discussie gaan. Voor Flevoland en Noord-Holland is ook een studiegroep opgestart waar Waterschap Zuiderzeeland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij betrokken zijn.

Rol waterschap

Waterschap Zuiderzeeland ondersteunt de studiegroep Flevoland en Noord-Holland. Schoon water is één van de doelstellingen van het waterschap. Het terugbrengen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarom denkt het waterschap mee in mogelijke oplossingen/maatregelen. Daarnaast meet het waterschap de waterkwaliteit in de fruitteeltgebieden. Op die manier wordt het effect van de genomen maatregelen in de komende twee jaar in beeld gebracht.

Vlag EUDit praktijknetwerk wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.