Besparingen in afvalwaterketen liggen op schema

In Flevoland zijn de gemeenten en het waterschap samen verantwoordelijk voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en voor de infrastructuur die daarvoor nodig is (de afvalwaterketen). De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt mogelijkheden om de keten duurzaam, innovatief en doelmatig in te richten. En om te besparen in de kosten. Ondanks dat Flevoland een relatief jonge provincie is en voorzien is van moderne infrastructuur hebben de gemeenten en waterschap qua besparingen al veel bereikt. Maar ze streven er naar om in 2020 structureel ongeveer 7 miljoen euro minder uit te geven aan de afvalwaterketen dan in 2010 was voorzien.

Dat is een besparing van 12,5%. Gezien de uitgaven die in Flevoland in 2013 zijn gedaan aan de afvalwaterketen (49,5 miljoen euro) liggen we op schema om deze doelstelling in 2020 te kunnen behalen.

Om deze doelstellingen te bereiken werken de partijen in de regio Flevoland op dit moment eensgezind aan gezamenlijke planvorming, het afstemmen van investeringen, gezamenlijk meten en monitoren en stelt een regionaal duurzaamheids- en innovatieplan op.

De besparingen houden niet op na 2020. De stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland streeft voor de periode 2020-2030 naar eenzelfde kostenontwikkeling als in de periode 2010-2020, maar indien mogelijk zelfs naar een meer gematigde ontwikkeling van de kosten. De stuurgroep ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor innovaties, vooral gezien de te verwachten investeringen in de Flevolandse afvalwaterketen.

Stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland

In het kader van het Bestuursakkoord Water (BAW) werken de zes gemeenten in de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan de afvalwaterketen.

Zo willen zij de doelmatigheid ervan verhogen, de kwaliteit van het beheer verbeteren en de kwetsbaarheid verminderen. Voor de afvalwaterketen bestaat een stuurgroep, die bestaat uit zes wethouders (van iedere gemeente één), een heemraad van het waterschap en voorzitter dijkgraaf Hetty Klavers.