Waterschap Zuiderzeeland presenteert nieuw bestuursprogramma en college

Op dinsdagmiddag 26 mei 2015 is tijdens de Algemene Vergadering het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd.

Het nieuwe college bestaat naast Dijkgraaf Hetty Klavers uit: de heer Jan Nieuwenhuis van de fractie Water, Wonen en Natuur (mede gesteund door de fractie Natuurterreinen), mevrouw Lida Schelwald-van der Kley namens de samenwerkende fracties CDA, ChristenUnie en SGP, de heer Camiel Maenhout van de fractie Bedrijven en de heer Ton Leijten namens de combinatie Werk aan Water en Ongebouwd. De heer Jaap Naaktgeboren neemt afscheid als heemraad van Waterschap Zuiderzeeland.

Nieuw college van dijkgraaf en heemraden.

Bestuursprogramma

Tijdens de Algemene Vergadering is eveneens het bestuursprogramma vastgesteld, waarmee de koers van de AV voor de komende vier jaar is bepaald. Het document is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties. Het nieuw gekozen bestuur wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Waterschap Zuiderzeeland en de komende bestuursperiode actief met de samenleving in contact zijn. Het bestuur wil dat helder is wat de samenleving van het waterschap kan verwachten en zet zich er voor in dat iedere inwoner het belang van goed waterbeheer inziet.

De hoofdlijn van het bestuursprogramma is op een toegankelijke manier weergegeven in een filmpje, dat tijdens de Algemene Vergadering is gelanceerd.