Eerste onderzoeksrapport Rekenkamercommissie aangeboden aan Algemene Vergadering

De Rekenkamercommissie van Waterschap Zuiderzeeland (RKC) heeft haar eerste rapport uitgebracht sinds de herziening van werkwijze en samenstelling van de RKC, in 2014.

Het rapport is door RKC-voorzitter, mevrouw Martha Buitenkamp aangeboden aan dijkgraaf Hetty Klavers en bevat aanbevelingen voor de Algemene Vergadering om meer grip op ICT-beleid te kunnen krijgen. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap gaat met deze aanbevelingen aan de slag en zal komend najaar een uitwerkingsvoorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Dijkgraaf ontvangt RKC rapport

Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. De Rekenkamercommissie is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland om dit te bevorderen.