Verontreiniging oppervlaktewater Kuinderweg Emmeloord beperkt

Dinsdagavond 16 februari is een mestsilo aan de Kuinderweg bij Emmeloord gescheurd. Hierdoor stroomde de mest onder andere in de sloot. Naast de andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer, was het waterschap aanwezig. Door de sloot af te dammen heeft het mest zich niet verder in het watersysteem kunnen verspreiden. Hierdoor is de verontreiniging van het oppervlaktewater beperkt gebleven.

IMG-20160217-WA0002

Het vervuilde water met mest dat was afgedamd, is afgepompt en opgeslagen. Vandaag zijn medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland weer ter plekke om de situatie bij daglicht te beoordelen. De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de aanwezige hulpdiensten en de eigenaar van het mest uitgevoerd.

IMG-20160217-WA0000Waterschap Zuiderzeeland werkt continu aan het waterbeheer in Flevoland. We werken met een algemeen calamiteitenplan en bestrijdingsplannen voor specifieke calamiteiten. Dankzij een snelle melding en medewerking van de eigenaar van de mestsilo is het het probleem snel opgelost. Meldingen kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week doorgeven aan het waterschap via tel (0320) 274 911.