Nieuwe Keur

Vaststelling Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 2 februari 2017 de  Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 vastgesteld en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, gewijzigd en uitgebreid d.d. 28 januari 2014 ingetrokken. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 treedt op 1 april 2017 in werking.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige keur?

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • onttrekken en infiltreren van grondwater;
  • waterkeringen;
  • maaien kaderrichtlijn water-oppervlaktewaterlichamen;
  • toename erfverharding;
  • deregulering.

Bezwaar

Tegen dit besluit van de algemene vergadering is geen bezwaar mogelijk.

Inlichtingen

De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 kunt u vanaf 1 april inzien op deze website.  Ook ligt de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 gedurende twaalf weken elke werkdag ter inzage op het kantoor van het waterschap. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J.F.A. Hobert, telefoon 0320 – 274 911