Samen doorwerken aan een duurzame en veilige IJsseldelta

Waterschap Zuiderzeeland start in 2020 met de werkzaamheden om de Drontermeerdijk, vanaf de Roggebotsluis in de richting van Elburg, over een lengte van 3 kilometer met 2,5 meter op te hogen. De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Het project is nu in de fase dat de officiële besluitvorming van start gaat.

De Drontermeerdijk moet worden versterkt en opgehoogd zodat vanaf 2023 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de Drontermeerdijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2.

Traject Officiële besluitvorming

De plannen voor de versterking van de Drontermeerdijk zijn uitgewerkt in het Ontwerp Projectplan Waterwet. Het ontwerpplan en bijlagen daarbij kunnen digitaal worden ingezien via IJsseldelta.

Om het Projectplan uit te kunnen voeren zijn vergunningen nodig. Met het Ontwerp Projectplan liggen daarom ook de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming en de ontwerp Omgevingsvergunning voor. De ontwerpvergunningen en bijlagen daarbij kunnen digitaal worden ingezien.

Namens het waterschap en de andere partijen publiceert provincie Flevoland de officiële bekendmakingen via overheid.nl. U kunt de bekendmaking digitaal bekijken.

Bent u het niet eens met het Ontwerp Projectplan versterking Drontermeerdijk of de ontwerpvergunningen? U kunt dan een zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit.

Inloopbijeenkomst

Waterschap Zuiderzeeland vindt het belangrijk om over de versterking Drontermeerdijk in contact te zijn met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wij nodigen u daarom graag uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 11 februari 2019 in het gemeentehuis van de gemeente Dronten.

Contact

Heeft u vragen over het project Drontermeerdijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland via 0320-274911 of met omgevingsmanager versterking Drontermeerdijk, Oskar de Kuijer via versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Doel versterken Drontermeerdijk

Het klimaat verandert. De IJssel krijgt vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten is een veilige woonomgeving het allerbelangrijkste. Om de kans op overstromingen te beperken, versterkt Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk  en wordt extreem hoogwater straks veilig afgevoerd naar het IJsselmeer via het nieuwe Reevediep. Ook maken we de regio beter bereikbaar met vlot en veilig verkeer over de weg (N307) en het water. We combineren deze klimaat – en economische doelen met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie.

Foto Drontermeerdijk 20170619
Drontermeerdijk