KlimaatAdaptatie Flevoland (KAF) heeft in december 2021 een aanvraag gedaan voor financiering vanuit het Rijk (het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) voor klimaatadaptieve maatregelen(externe link). Met deze maatregelen maken we de leefomgeving minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd.

De gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde starten met negen projecten. Deze projecten dragen bij om de capaciteit van de waterberging bij hevige buien te verbeteren en het verder vergroenen van de leefomgeving. Dat heeft ook andere voordelen, zoals het bestrijden van hittestress en een verbeterde waterkwaliteit.

Het KAF heeft hiervoor ruim twee miljoen euro van het Rijk gekregen

Het Rijk draagt maximaal één derde van de kosten voor een maatregelpakket bij. De overige twee derde van de kosten wordt door de gemeenten gefinancierd. KAF kan over de periode 2021-2023 6,8 miljoen euro aanvragen en de maatregelen uitvoeren tot en met 2027. In de komende jaren (2022 en 2023) is er dus nog veel ruimte voor de andere KAF-partners, die dit jaar nog geen aanvraag hebben gedaan.

Om welke projecten gaat het

  • Almere: In de Regenboogbuurt in Almere Buiten koppelt de gemeente het groot onderhoud en de herinrichting van de wijk aan de vergroting van de bergingscapaciteit van regenwater. Zij leggen diverse wadi’s (een greppel of sloot met grind en zand, die water zowel kan vasthouden als infiltreren) en waterdoorlatende bestrating aan. Hierdoor is er minder wateroverlast. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de verbetering van de biodiversiteit en een afname van hittestress.
  • Noordoostpolder: de gemeente Noordoostpolder voert bij het project Oude Weg Marknesse toekomstbestendige aanpassingen door aan de riolering en realiseren zij meer groen in de openbare ruimte. Daarnaast leggen zij bij de renovatie van de jaren-60 “Rivierenbuurt”  een gescheiden rioleringsstelsel aan en komt er minder verharding en meer groen terug in de wijk.
  • Urk: een deel van de singel op Urk wordt heringericht zodat het (verkeers)veiliger en aantrekkelijker wordt. Hierbij nemen ze direct klimaatbestendige maatregelen en extra ruimte voor waterberging mee. De gemeente neemt maatregelen om de wateroverlast op het Hofsteeplein in het stadscentrum te verhelpen. Ook gaat de gemeente, in een speciale samenwerking met ondernemers op industrieterrein Zwolsehoek, iets doen aan de lokale waterhuishouding om zo wateroverlast en problemen met de waterkwaliteit te verhelpen. 
  • Zeewolde: de gemeente Zeewolde maakt gebruik van de financiering om bij het groot onderhoud van de Waterbuurt de knelpuntlocaties op het gebied van wateroverlast aan te pakken. Daarnaast creëren ze een robuuster watersysteem met meer capaciteit om hevige regenbuien op te vangen en meer mogelijkheden om water aan te voeren bij droogte. Ook nemen zij maatregelen om te voorkomen dat de natuurpoelen bij de Kop van de Kuierbaan in de toekomst uitdrogen waardoor de natuur zich kan herstellen.

Wat is het KAF

Het klimaat verandert; het wordt natter, droger en warmer en daar willen we ons op voorbereiden. ‘Klimaatadaptatie’ noemen we dat. In Flevoland werken de zes Flevolandse gemeenten Urk, Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Midden-NL, GGD Flevoland en Provincie Flevoland samen om Flevoland voor te bereiden op het veranderende klimaat. Zij doen dat onder de noemer KlimaatAdaptatie Flevoland (externe link) (KAF).