Dinsdagavond 11 mei was de tweede openbare informatiebijeenkomst (digitaal) voor project Versterking IJsselmeerdijk. Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Dit betekent niet dat de dijk op dit moment onveilig is, maar voor de toekomst moet er wel wat gebeuren. Waterschap Zuiderzeeland moet sowieso de gras- en steenbekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging. Na een voorbereidingsfase is het waterschap nu ruim een half jaar bezig in de verkenningsfase.

 

De bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort volgt hier het videoverslag en een lijst met gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Hieronder vindt u aanvullende informatie over deze bijeenkomst.

 

Het programma van de informatieavond

In deze digitale bijeenkomst informeert Waterschap Zuiderzeeland belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het project. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Op het programma staan onder meer:

  • Hoe het participatietraject tot nu toe is verlopen.
  • Het ontwerpproces richting kansrijke alternatieven.
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt.
  • De ambities voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Versterking IJsselmeerdijk ligt goed op schema en de omgeving participeert actief

Het proces in deze verkenningsfase loopt van (mogelijke) bouwstenen voor deze versterking naar alternatieven, kansrijke alternatieven en uiteindelijk een Voorkeursbeslissing. In projectkaders legt het waterschap vast waar het ontwerp aan moet voldoen: een veilig en betaalbaar ontwerp, met aandacht voor biodiversiteit, klimaat en recreatie. Verder zijn of worden veel conditionerende onderzoeken (bodemopbouw, natuur, milieu, kabels etc.) uitgevoerd. Zuiderzeeland werkt voor het ontwerpproces en de coördinatie van onderzoeken samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.