2020 was een bijzonder jaar. De taken van Waterschap Zuiderland moesten door corona in buitengewone omstandigheden worden uitgevoerd. Het was een jaar met de derde droge zomer op rij, maar ook een jaar waarin bewoners en ondernemers onverminderd konden rekenen op veilige dijken en voldoende en schoon water.

Soms kon het werk en de ontwikkeling van nieuw beleid niet gaan zoals gepland. Aan de andere kant werden in 2020 ook belangrijke resultaten geboekt. Voorbeelden hiervan zijn de actualisatie van doelen en maatregelen voor schoon en gezond water (Europese Kaderrichtlijn Water) en het ontwikkelen van een nieuwe informatiestrategie. Deze is nodig om de uitdagingen van de steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij aan te kunnen. Verder werd gestart met de verkenning van de versterking van de IJsselmeerdijk.

Positief resultaat

Waterschap Zuiderzeeland sluit 2020 af met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro. De coronapandemie zorgde ervoor dat beschikbaar budget niet in alle gevallen kon worden besteed. Maar er waren ook meer inkomsten: de WOZ-waarde steeg meer dan verwacht, met hogere belastinginkomsten als gevolg.

Beperkte stijging van de waterschapsbelasting

Het positieve resultaat was niet onverwacht. Bij het vaststellen - in november 2020 - van de belastingtarieven voor 2021 werd daar al rekening mee gehouden. De tarieven stegen daarom minder dan gedacht. Waterschappen staan voor grote opgaven op het gebied van veiligheid van dijken, droogte, wateroverlast en het terugdringen van ongewenste stoffen in het oppervlaktewater. Zuiderzeeland verwacht dat de begroting de komende jaren stijgt. Het waterschap wil het positieve resultaat daarom gebruiken om tariefstijging voor de komende jaren te beperken.