Het werk van Waterschap Zuiderzeeland ging in 2021 door als altijd. Ondanks de wereldwijde coronapandemie en grote uitdagingen werd flink geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van dijken, watergangen, gemalen en zuiveringen. Zodat onze inwoners onverminderd kunnen blijven rekenen op veilige dijken en voldoende en schoon water. Het waterschap sloot 2021 af met een resultaat van 5,1 miljoen euro.

In 2021 bereikte Waterschap Zuiderzeeland een aantal mijlpalen

Zo werd de versterking van de Drontermeerdijk afgerond, actualiseerde het waterschap de doelen en maatregelen voor schoon en gezond water (Europese Kaderrichtlijn Water) en werd een integrale aanpak voor afvalwater met visie op zuiveren vastgesteld. Afgelopen jaar was ook het jaar waarin het waterschap de Watervisie vaststelde. Met deze visie kijkt Waterschap Zuiderzeeland met een waterbril naar het werkgebied en worden waterthema’s verbonden aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering en de woningbouwopgave. De Watervisie laat zien hoe deze opgaven en het waterschapswerk aan waterveiligheid, het beheer van sloten, tochten en vaarten en het zuiveren van afvalwater elkaar kunnen beïnvloeden.

Het waterschap staat voor grote en urgente uitdagingen

We doen ons werk in een omgeving die voortdurend verandert: het klimaat verandert in een sneller tempo, de bodem daalt, het grondwater wordt zouter en nieuwe (ruimtelijke) vraagstukken blijven zich aandienen. Op het gebied van klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit heeft Waterschap Zuiderzeeland daarom grote ambities. Zodat inwoners en toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren in steden en dorpen, landbouwgebieden en natuurterreinen. In 2021 stelde Waterschap Zuiderzeeland de biodiversiteitsagenda vast en deed de eerste aanzet voor de klimaataanpak en de energietransitie. Zo werkt Waterschap Zuiderzeeland aan de toekomst.

De verwachting is dat de waterschapsbelasting de komende jaren stijgt

Het resultaat van 2021 komt onder andere door de hogere WOZ (en daardoor meer opbrengsten uit belastingen) en extra inkomsten uit subsidies. Maar ondertussen staat het waterschap voor grote uitdagingen op het gebied van veilige dijken, droogte, wateroverlast en gezond water. Daarbij worden energie en materialen steeds duurder. De verwachting is daarom dat de begroting de komende jaren stijgt. Het waterschap wil het positieve resultaat gebruiken om tariefstijging voor de komende jaren te beperken.