Op woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen hebben inmiddels hun kandidatenlijst ingeleverd. Op maandag 30 januari was de dag van kandidaatstelling. In totaal zijn acht kandidatenlijsten ingeleverd. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezing.

Alle lijsten zijn in orde

Tijdens een besloten zitting op 31 januari onderzocht het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland de kandidatenlijsten. Alle lijsten zijn in orde en er zijn geen verzuimen geconstateerd. 
 

Openbare zitting centraal stembureau 

Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau op 3 februari worden de geldigheid van de kandidaatstelling en lijstnummering vastgesteld. Voor de partijen die nu al in het algemeen bestuur zitten, wordt het lijstnummer bepaald op basis van het aantal behaalde stemmen bij de verkiezingen in 2019. Omdat er twee nieuwe partijen zijn (BBB en Belang van Nederland (BVNL)) wordt door middel van loting het lijstnummer toegekend. Deze openbare zitting is door iedereen bij te wonen. De bijeenkomst is om 17.00 uur in het waterschapshuis aan de Lindelaan 20 in Lelystad. U kunt mondeling bezwaar inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. 
 

Hier kunt u het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten bekijken.