Een dikke laag kroos op het water ziet er niet mooi uit. Daarnaast is het ook slecht voor het waterleven onder de kroos. Het water in de sloten van Lelystad kampt al tientallen jaren met een kroosprobleem. Vooral in de zomer zie je grote groene dekens met kroos.  

Waterschap Zuiderzeeland heeft aanpassingen uitgevoerd waardoor sinds een maand IJsselmeerwater Lelystad binnen stroomt. Met de aanpassingen verwachten we dat de waterkwaliteit sterk verbetert en dat het kroosprobleem in Lelystad binnen vijf jaar duidelijk is afgenomen.  

Het waterschap werkt samen met Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer is beheerder van het Zuigerplasbos. In de Zuigerplas groeien teveel algen. De nieuwe aanvoer van water uit het IJsselmeer laat al een kleine verbetering in de plas zien. Daar zijn we heel blij mee. In het najaar zal Staatsbosbeheer ook twee watergangen rond de Zuigerplas baggeren. Dat draagt ook bij aan een goede waterkwaliteit. Met de vrijkomende bagger legt Staatsbosbeheer een nieuw moerasgebied aan. Dit is straks een nieuw leefgebied voor onder andere water- en moerasvogels, insecten en amfibieën. 

Het zal een aantal jaren duren voordat het kroosprobleem duidelijk afneemt 

Dit komt doordat er veel fosfaat en andere stoffen die kroos veroorzaken in het slootwater en de waterbodem van Lelystad zit. Dit gaat pas weg als er langere tijd water uit het IJsselmeer door Lelystad stroomt. Door deze doorstroming gaat het opgehoopte “vuil” dat al tientallen jaren zich heeft opgehoopt langzaam weg. Hoe snel de kroos afneemt zal per locatie verschillend zijn. In smalle watergangen waar veel struiken en bomen staan, ontstaat namelijk snel kroos. Daarom is de verwachting dat de waterkwaliteit zich langzaam zal verbeteren.  

Met de stuwen beheren we het waterpeil zo efficiënt mogelijk  

Deze stuwen regelen het waterpeil en de verdeling van aangevoerde water naar de Zuigerplas en het landbouwgebied. Ook het slim inregelen van de bestaande stuwen in het Lelystad is belangrijk, zodat het water op de juiste plek komt. Naast dat we de waterkwaliteit in Lelystad willen verbeteren, is het ook belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Het water wat we het gebied inlaten, moet er namelijk via de gemalen ook weer uit. Door niet te veel water in te laten, hoeven de gemalen ook niet onnodig te draaien. Zo werken we zo kostenefficiënt mogelijk. 

Decennialang werd Lelystad van water voorzien die van nature meststofrijk is  

Het water kwam jarenlang uit de Houtribtocht. Deze tocht ligt ten noorden van Lelystad. Het water dat daar uit de grond naar boven komt, is van nature rijk aan voedingsstoffen. Voedselrijkwater is water met te veel meststoffen, zoals fosfaat en stikstof. Het verstoort de balans in het water en geeft onder andere algengroei en kroos. Dit zogenaamde kwelwater komt door een natuurlijk proces uit de grond naar boven. Dit proces en de kwaliteit kunnen we niet veranderen. Daarnaast werd het kroosprobleem groter. Daarom hebben we naar een andere oplossing gezocht dat ook voor de toekomst goed werkt.   

De kroosboot blijft in de komende jaren varen 

We zetten al een lange tijd een innovatieve kroosboot op de wateren van Lelystad in. Deze verwijdert het kroos van het water, zodat er weer licht in het water komt. Zonlicht is belangrijk voor het leven onder water. De kroosboot blijft in ieder geval dit jaar en volgend jaar varen.   

Het Zuigerplasgemaal blijft staan en gebruiken we in droge perioden 

Dit gemaal is aangesloten op de Houtribtocht. Alleen in droge perioden voeren we water vanuit de Houtribtocht aan. Dit is mogelijk als bijvoorbeeld het waterpeil in het IJsselmeer laag staat.