Watertoets

De watertoets is ingesteld om bij ruimtelijke plannen - denk aan nieuwbouwwijken, aanleg bedrijventerreinen e.d. - het belang van water goed te borgen. Gemeenten kunnen bij Waterschap Zuiderzeeland via De Watertoets zien óf en met welke wateraspecten zij bij een ruimtelijk plan rekening moeten houden.

Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het water. De afgelopen decennia is echter veel ruimte aan het water onttrokken voor woningbouw en bedrijven. Om bij de ruimtelijke planvorming het belang van water goed te borgen en te anticiperen op klimaatverandering, hebben het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen de watertoets in het leven geroepen.

Afstemmen waterbeheer

Het doel van de watertoets is de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening te verbeteren, zonder dat procedures vertraagd worden. Goede afstemming tussen de initiatiefnemer van de plannen en de waterbeheerder zorgt er namelijk voor dat ruimtelijke procedures vlotter, integraler en beter kunnen verlopen. Sinds 1 november 2003 is het overigens wettelijk vastgelegd dat de waterbeheerder vroegtijdig bij planontwikkelingen betrokken moet worden en het waterbelang in ruimtelijke plannen is moet worden meegewogen.

Initiatief van acht waterschappen

De Watertoets is online in te vullen. Dit is een initiatief van acht waterschappen uit Noord- en Oost-Nederland. De makers van ruimtelijke plannen kunnen met de website direct zien of ze in hun plan voldoende rekening hebben gehouden met de relevante wateraspecten. Als dat niet het geval is, kunnen zij zien op welke punten ze hun plan moeten verbeteren.