Bezwaar beslissing bestuursorgaan

Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van Waterschap Zuiderzeeland, dan kunt u bezwaar maken bij het waterschap als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit);
  • u bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na ontvangst van de beslissing schriftelijk indienen.

Vermeld in elk geval in uw bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
  • de motivering van het bezwaar.

Vergeet daarnaast niet uw brief te ondertekenen, anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen worden.

Uw bezwaarschrift stuurt u naar:

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE Lelystad

In beroep tegen een besluit van het waterschap

Als u het niet eens bent met een beslissing (besluit) van het waterschap, kunt u in bepaalde gevallen in beroep gaan bij de rechter, dit kan echter niet in alle gevallen. Dit staat dan vermeld onder het besluit. Daar staat tevens vermeld bij welke rechtbank u in beroep kunt gaan. Meer informatie over in beroep gaan kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl. Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan deze procedure (griffierecht).