Lozingenbesluiten

Bij het lozen in het oppervlaktewater komen naast de Waterwet verschillende AMvB's (algemene maatregel van bestuur) kijken.

Voor Waterschap Zuiderzeeland zijn de volgende besluiten van belang: Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit bodemkwaliteit, Besluit lozing afvalwater huishoudens, Besluit lozen buiten inrichtingen.

Via de links en downloads hieronder kunt u een melding doen en/of vergunning aanvragen.


Omgevingsloket

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil.nl/omgevingsloket.