Waterschap Zuiderzeeland is helemaal voorbereid op de Omgevingswet. Dat merkten Marjolein Jansen en Irene Jansen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens hun werkbezoek afgelopen week aan ons waterschap. Marjolein is Programma Directeur-generaal Ruimtelijke Ordening. En Irene is Directeur Ruimte en Leefomgeving. Ze gingen onder andere in gesprek met secretaris-directeur Wouter Slob en heemraad Andries Poppe.

Er komt heel wat kijken bij het proces van initiatief over de vergunningsverlening tot aan de uitvoering

Hoe ziet dat proces eruit, wie zijn er allemaal bij betrokken en hoe raken deze processen elkaar? Marjolein en Irene gingen in gesprek met een aantal collega’s die zich namens ons waterschap bezighouden met alle regels, het maken van beleid en de uitvoering daarvan. Hoe bereiden wij ons voor op de Omgevingswet en hoe werken wij in Flevoland samen met andere organisaties? Onderwerpen als de ontwikkeling van Oosterwold, de woningbouw in Flevoland en opleidingen werden besproken.

Secretaris-directeur Wouter Slob:

"De Omgevingswet levert ons een manier van werken, die de organisatie helpt te ontwikkelen en anders te kijken naar de omgeving". 

Marjolein en Irene waren geïnteresseerd en stelden vragen als: Waar lopen waterschappen tegenaan in de voorbereiding naar de Omgevingswet? Wat zijn kansen en bedreigingen? Op welke manier pakken jullie de participatie op bij de verschillende rollen die jullie daarbij spelen en in hoeverre werken jullie al in de geest van de Omgevingswet?

Heemraad Andries Poppe:

"We werken regionaal in goede samenwerking met andere overheden aan een duurzame samenleving, vanuit water en bodem sturend en de Omgevingswet".

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

Daarover stemde de Eerste Kamer op dinsdag 14 maart. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.

Met de komst van de Omgevingswet maakt de Keur plaats voor de Waterschapsverordening

In de Waterschapsverordening staan onze regels, bijvoorbeeld als het gaat om lozingen, grondwater en dijken. Met de Waterschapsverordening bepalen we of voor een activiteit wel of geen vergunning nodig is.

Kijk voor meer informatie op Omgevingswet | Waterschap Zuiderzeeland

Op de foto van links naar rechts

Ariana Litjens, bestuursadviseur van Marjolein Jansen, Willem Zandbergen, procesleider Waterprocedures, projectleider Waterschapsverordening, Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, Peter Jelsma, interimmanager Organisatie, Advies en Regie, Andries Poppe, heemraad en portefeuillehouder Omgevingswet, Wouter Slob, secretaris directeur, Irene Jansen, directeur Ruimte en Leefomgeving, Han Dorgelo, projectleider team Watertoezicht, Jelly Borneman, teammanager Waterprocedures, Saskia van Aggelen, Regionale implementatiecoach Omgevingswet (RIO)