Op woensdag 15 november 2023 voeren wij de najaarschouw uit in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Tijdens deze schouw controleren wij of de sloten schoon zijn. Dat is belangrijk voor een goede waterafvoer in de herfst en in de winter.  

Wanneer bent u onderhoudsplichtig? 

U bent verplicht een sloot te onderhouden als u eigenaar of erfpachter bent van een perceel dat grenst aan deze sloot.

Zorg ervoor dat: 

  • bodems en taluds gemaaid zijn én dat het maaisel uit de sloten verwijderd is; 
  • sloten, inclusief dammen en duikers vrij zijn van stenen, afval en andere voorwerpen.

Afspraken die u gemaakt heeft met bijvoorbeeld buren of een gemeente veranderen niets aan de onderhoudsplicht. Ook weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel van de schouwdatum.   

Houd bij het onderhoud rekening met de Wet natuurbescherming.  

Welke sloten controleren we tijdens de najaarschouw? 

Alle sloten in ons beheergebied, met uitzondering van sloten: 

  • ondieper dan 80 cm ten opzichte van het maaiveld; 
  • met een ontheffing voor het maaionderhoud van één zijde (talud) van een sloot; 
  • binnen het perceel van één eigenaar (‘interne’ sloten).  

Wat gebeurt er als de sloot op de schouwdatum niet schoon is?  

U ontvangt dan een schouwbrief waarin wij u vragen om het slootonderhoud alsnog binnen twee weken na de schouwdatum uit te voeren. Zo voorkomt u handhaving. Lukt het niet om uw sloot op tijd schoon te krijgen? Neem dan contact met ons op. 

Wilt u meer informatie?  

Kijk op www.zuiderzeeland.nl/schouw. Hier staat ook een gedetailleerde schouwkaart. Bij vragen kunt u contact opnemen met Rob Warmolts (voor de Noordoostpolder) of Allard van Boven (voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland). U kunt ze bereiken via 0320 - 274 911.