Provincie Flevoland heeft vorige week bekendgemaakt dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk van 8 april tot en met 19 mei 2021 ter inzage ligt. De versterking van een waterkering is MER-beoordelingsplichtig. MER staat voor milieueffectrapport. De eerste stap in de m.e.r.-procedure voor project Versterking IJsselmeerdijk is de openbare kennisgeving over de start van de procedure en de publicatie van de NRD.

De m.e.r.-procedure borgt het milieubelang in de besluitvorming

De procedure om te komen tot een MER, heeft als doel om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. Aan de hand van de NRD worden adviseurs en betrokken bestuursorganen formeel geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Daarnaast wordt iedereen in de gelegenheid gesteld in te spreken op de notitie en de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Meer informatie over de NRD en hoe u een zienswijze kunt indienen, staat op de website van provincie Flevoland.

Digitale informatiebijeenkomst op dinsdagavond 11 mei

Alle beschikbare informatie over project Versterking IJsselmeerdijk vindt u op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk. Daar vindt u onder meer het startdocument, informatie over het participatieproces en hoe Waterschap Zuiderzeeland de verschillende alternatieven voor de dijkversterking afweegt. Tijdens de periode van de ter inzagelegging organiseert het waterschap - op dinsdagavond 11 mei 2021 vanaf 19.30 uur - een tweede digitale informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden. Binnenkort volgt meer informatie over deze bijeenkomst.