Beleid en regelgeving

Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelt op diverse gebieden beleid. Dit beleid vloeit vaak voort uit nationale wetgeving, maar het waterschap stelt ook zelf regelgeving vast, geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van regels.

Bekijk het volledige wettelijke en beleidskader van Zuiderzeeland.

Sociaal Economische Verkenning

Om te kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is de Sociaal Economische Verkenning herzien. Het biedt een basis voor het maken van keuzes voor beleid, maar laat ook zien waar aanvullend onderzoek nodig is.

Bekijk de Sociaal Economische Verkenning.

Info

Vergunningen

badkuip-ondernemen

Waterschap Zuiderzeeland is bevoegd om vergunningen te verlenen voor onder andere het lozen van (afval)stoffen in oppervlaktewater', werken in of nabij waterstaatswerken en onttrekken en lozen van grondwater.

Watertoezicht

rails

Het waterschap ziet er op toe dat werkzaamheden in, op of bij oppervlaktewater en dijken volgens de regels worden uitgevoerd.