Waterbeheerplan 2016-2021

Het waterbeheerplan beschrijft hoe het waterschap nu en in de toekomst blijft zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. In het plan staan de doelen en de maatregelen die het waterschap de komende 6 jaar gaat nemen om die doelen te realiseren. Het plan maakt duidelijk wat inwoners, overheden en belangenorganisaties van het waterschap mogen verwachten en vormt daarmee het contract met de samenleving. De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld.

Samenvatting

Hieronder kunt u de samenvatting van het waterbeheerplan downloaden. Deze samenvatting leidt u op een toegankelijke manier langs de hoofdpunten van het waterbeheerplan.

Samenvatting waterbeheerplan 2016-2021 (pdf, 6.1 MB)

Samenvatting waterbeheerplan tabletversie 2016-2021 (pdf, 6.1 MB)

Het volledige waterbeheerplan vindt u in de rechterzijbalk.

Uitgebreidere toelichting op de Kaderrichtlijn water (KRW) in Flevoland is opgenomen in twee bijlagen. Het ‘Achtergronddocument KRW IJsselmeerpolders’ laat zien hoe de doelen en maatregelen van de KRW in deze regio tot stand zijn gekomen. De ‘Factsheets KRW’ zijn ingevuld volgens een landelijk verplicht format en zijn bedoeld om de Europese Commissie te informeren over de Nederlandse KRW. Beide bijlagen vindt u eveneens in de rechterzijbalk.

Uitvoering waterbeheerplan

Bent u benieuwd naar de uitvoering van het Waterbeheerplan? Hieronder informeren we u over hoe ver we zijn met het uitvoeren van maatregelen en in het realiseren van onze doelen.

Activiteiten

U kunt op onze activiteitenkaart zien waar en wat voor werkzaamheden het waterschap op dit moment in Flevoland uitvoert. Deze werkzaamheden dragen bij aan het realiseren van de doelen van het waterschap.

Bestuursrapportage

Jaarlijks beschrijven we in de bestuursrapportage hoe ver we zijn met het uitvoeren van onze maatregelen. De eerste bestuursrapportage over het waterbeheerplan 2016-2021 komt in november 2016 beschikbaar.

Effectmonitor

Elke drie jaar brengt het waterschap met de zogenaamde ‘effectmonitor’ in beeld of de doelen uit het waterbeheerplan worden bereikt. Het resultaat van de eerste effectmetingen over de doelen van het waterbeheerplan 2016-2021 zijn in mei beschikbaar en worden dan op deze website geplaatst.