Peilbesluit

In een peilbesluit stelt het waterschap de streefpeilen in een bepaald gebied vast. Dit geeft u duidelijkheid over de streefpeilen in of nabij uw perceel.

In een peilbesluit wordt aangegeven aan welke droogleggingnormen moet worden voldaan:

  • het normaalwaternormpeil (N.W.-normpeil) dat 10 à 20 dagen per jaar mag worden overschreden
  • het hoogwaternormpeil (H.W.-normpeil) dat 1 à 2 dagen per jaar mag worden overschreden

In een aantal peilbesluiten zijn verschillende streefpeilen voor de zomer (zomerpeil) en voor de winter (winterpeil) vastgelegd. Ook zijn er in Flevoland een aantal gebieden waarvoor juist geen streefpeil is vastgesteld, hierbij gaat het vaak om natuurgebieden waar een natuurlijke fluctuatie van de waterstand gewenst is.