Vergunningen

Waterschap Zuiderzeeland is bevoegd om vergunningen te verlenen voor onder andere het lozen van (afval)stoffen in oppervlaktewater, werken in of nabij waterstaatswerken en onttrekken en lozen van grondwater.

De Waterwet vormt de basis voor een complete regeling om het water in Nederland te beheren. Dit betekent dat voor alle activiteiten in het watersysteem, inclusief het onttrekken van grondwater, nog maar één vergunning nodig is. Wel zo gemakkelijk.

Voor het waterschap betekent dit dat iedere vergunningaanvraag aan alle aspecten van de Waterwet moet worden getoetst. Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. Doordat veel werkzaamheden onder algemene regels vallen is een melding vaak voldoende. Daarnaast beoordeelt het waterschap vergunningaanvragen voor lozingen van afvalwater en onttrekkingen van grondwater en voor alle activiteiten rondom waterstaatswerken (waterkeringen en wateren).

Waterstaatswerken

In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven wat wel en wat niet mag bij waterstaatswerken. In de Keur staan de gebods- en verbodsregels genoemd. Het doel van de Keur is om de waterstaatswerken veilig te stellen, zodat we in Flevoland veilig onder zeeniveau kunnen wonen en schoon en voldoende water in de sloten en tochten hebben.

De regels in de Keur gelden voor het gehele beheergebied van het waterschap, namelijk het stedelijk gebied, het landelijk gebied, buitendijkse gebieden en de waterkeringen (inclusief strekdammen langs waterkeringen die onderdeel vormen van de totale waterkering). De regulering van de waterstaatswerken richt zich op het verlenen van ontheffingen met betrekking tot de gebods- en verbodsregels. Dit doen we door middel van het afgeven van een watervergunning.

Lozingen van afvalwater

Het merendeel van de afvalwaterlozingen wordt geregeld met algemene regels, vertaald in drie integrale besluiten: het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. De meest risicovolle lozingen, waaronder in elk geval het lozen vanuit IPPC-inrichtingen (Integrated Pollution Prevention and Control), blijven op basis van de Waterwet vergunningplichtig.

Advisering indirecte lozingen

Indirecte lozingen zijn lozingen van (afval)water op de riolering. Deze indirecte lozingen van (afval)water vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarvoor de provincie of gemeente bevoegd gezag is.

Door de inwerkingtreding van de Waterwet is het waterschap geen bevoegd gezag meer voor de aangewezen indirecte lozingen waarop voorheen de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing was. Het waterschap heeft ten aanzien van alle indirecte lozingen een adviserende en toezichthoudende taak. Gemeenten en provincie kunnen waar nodig gebruik maken van de specialistische kennis van het waterschap op het gebied van afvalwaterbehandeling bij de vergunningverlening voor lozingen in de riolering, ofwel de indirecte lozingen.

Bekijk de actuele versie van de Waterwet en andere wet- en regelgeving (zoals de genoemde besluiten).

Grondwater

Waterschap Zuiderzeeland voert een deel van het operationele grondwaterbeheer uit. Hiermee geeft het waterschap vorm en invulling aan de aspecten vergunningverlening, handhaving, beleidsontwikkeling (operationeel), regelgeving, bezwaar- en beroepsprocedures, het landelijk grondwaterregister en de legesheffing.

Eén van de doelen van de Waterwet is het bevorderen van goed beheer van het grondwater. Om dit te bereiken moet het onttrekken van grondwater altijd aangevraagd worden bij het waterschap. In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en voor een vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap is verantwoordelijk voor de meeste grondwateronttrekkingen. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar.

Meer informatie over het onttrekken en lozen van grondwater leest u in de folder: Grondwater en bronnering (pdf, 1 MB)

Eén watervergunning

Als gevolg van de invoering van de Waterwet zijn de vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten gebundeld in één watervergunning. Voor u als gebruiker betekent dit vooral minder administratieve handelingen. Voor het waterschap betekent het dat de vergunningaanvraag aan alle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst, namelijk grondwaterbeheer, waterstaatswerken en lozingen.

Samenloop betekent dat één watervergunning wordt afgegeven voor alle handelingen in het watersysteem op het gebied van grondwaterbeheer, waterstaatswerken en lozingen van afvalwater, zowel intern binnen Waterschap Zuiderzeeland (interne samenloop) als extern met de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en/of de Minister (externe samenloop). Er is sprake van externe samenloop als een project grensoverschrijdend is. We hebben dan te maken met twee verschillende bevoegde gezagen. Er wordt voor zo'n project één watervergunning afgegeven.

Omgevingsloket online

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Aanvragen worden op zowel de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (omgevingsvergunning) als op de verplichtingen vanuit de Waterwet (watervergunning) gecheckt. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op www.infomil.nl/omgevingsloket.

Legesverordening

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning voor waterstaatswerken en grondwateronttrekkingen worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten noemen we leges. De hoogte van de leges hangt af van het soort werk waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. In de legesverordening van het waterschap zijn de berekeningswijze en de tarieven van de leges vastgelegd. Meldingen zijn legesvrij. Hiervoor hoeven dus geen leges te worden betaald.


Vragen?

Voor meer informatie over vergunningverlening, kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoon (0320) 274 911.

Watervergunning aanvragen

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via ons Loket.