Waterschappen houden toezicht op elkaars activiteiten

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van alle zgn. Rijn-Oost waterschappen kunnen binnenkort optreden op elkaars grondgebied. In regionale samenwerking zullen de colleges van de betreffende Waterschappen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Het gaat hierbij om Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland.

Deze overeenkomst is een uitwerking van Nota Integraal Watertoezicht 2016, onderdeel (strafrechtelijk) optreden tegen eigen inrichtingen (zoals zuiveringen) of activiteiten. Heemraad Camiel Maenhout: ‘Op deze wijze hoeven medewerkers niet op te treden tegen de eigen organisatie. De samenwerking draagt bij aan de ambitie uit het bestuursprogramma 2015-2019 om “met behoud van autonomie de regionale verbindingen, de voordelen van samenwerken maximaal te benutten.”’ Om deze samenwerking optimaal te laten functioneren volgt een ambtelijke stuurgroep van de deelnemende waterschappen de uitwisseling van BOA’s.

Nota Integraal Watertoezicht 2016: www.zuiderzeeland.nl/watertoezicht.

IJsselmeerdijk