Watertoezicht

Waterveiligheid, voldoende water en schoon water zijn de drie kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. Door middel van watertoezicht ziet het waterschap er op toe dat werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het waterschap wil inwoners, bedrijven en andere overheden vooral informeren, adviseren en faciliteren om zo een goede omgang met het water en het voldoen aan de regels te realiseren. De waterregels zijn niet vrijblijvend en het waterschap houdt toezicht en handhaaft bij het niet nakomen van deze regels. Lees meer op de pagina waterregels.

Werkwijze Watertoezicht

Binnen Waterschap Zuiderzeeland levert team Watertoezicht een bijdrage aan de doelen van het waterschap door bedrijven, overheden en burgers te informeren, adviseren en faciliteren met behulp van nieuwsbrieven en projecten, zoals Goed Boerenerf en Akkerranden Flevoland. Meer informatie over deze projecten vindt u onder het kopje “Waterthema’s”. Het project Akkerranden Flevoland bijvoorbeeld heeft als één van de doelen om de gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater te verminderen door de aanleg van een bufferstrook tussen het landbouwgewas en de sloot.

Het team Watertoezicht voert de werkzaamheden op verschillende manieren uit. Naast het informeren, adviseren en faciliteren gaan toezichthouders op eigen initiatief op pad (surveilleren), voeren ze geplande inspecties uit (toezicht houden) en handhaven ze waar dat nodig is.

Het is wenselijk om geconstateerde overtredingen (tekortkomingen) van de waterregels in goed overleg op te lossen. Echter, soms wordt een overtreding na overleg en gemaakte afspraken met de overtreder niet (voldoende) hersteld. Ook zijn er overtredingen waarover in het verleden al veel is gecommuniceerd. In deze gevallen start een handhavingstraject en treedt Waterschap Zuiderzeeland op door het opleggen van een sanctie. Lees meer op de pagina handhaving.

Beleidsnota Watertoezicht

Waterschap Zuiderzeeland heeft in de "Nota Integraal Watertoezicht 2016 en verder" beschreven op welke wijze watertoezicht wordt ingezet om de waterschapsdoelen op het gebied van veiligheid, voldoende water en schoon water mede te realiseren. Hiertoe stelt het team Watertoezicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma op en schrijft dit team een jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van watertoezicht. De beleidsnota, het laatste jaarverslag en het laatste uitvoeringsprogramma zijn in de rechterkolom te downloaden.

Samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Rijkswaterstaat en andere waterschappen om te zorgen voor veilige dijken, om wateroverlast/-tekort te voorkomen en om het water schoon te houden.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Op 1 januari 2013 is de OFGV van start gegaan. Deze omgevingsdienst voert milieu- en omgevingstaken uit voor de provincies Flevoland en Noord-Holland én alle gemeente in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Team Watertoezicht werkt met de OFGV samen op het gebied van toezicht op bedrijven die afvalwater lozen in de riolering.

Rijkswaterstaat

In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt op welke punten Rijkswaterstaat en de waterschappen in Nederland samenwerken. Zo zijn er afspraken over het opstellen van beleidstukken en worden mogelijkheden op het gebied van een gezamenlijk informatiesysteem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving onderzocht. Team Watertoezicht maakt ook gebruik van de luchtsurveillance die Rijkswaterstaat uitvoert.

Waterschappen

Met andere waterschappen wordt daar samengewerkt waar we elkaar kunnen versterken. Een voorbeeld is dat het toezicht en de handhaving op agrarische bedrijven wordt afgestemd met de waterschappen in Noord- en Oost-Nederland.