Wob-verzoek indienen

Iedereen kan een verzoek om openbaarheid van informatie (een Wob-verzoek) indienen bij Waterschap Zuiderzeeland.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Indienen WOB-verzoek

Een WOB-verzoek dient schriftelijk gedaan te worden en moet worden gericht aan:

Waterschap Zuiderzeeland
Afdeling Communicatie & Dienstverlening
Postbus 229
8200 AE Lelystad

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • Geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier.
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het waterschap over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van het waterschap, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Houdt u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Het kan zijn dat er aan uw verzoek kosten zijn verbonden. In dat geval wordt u daar, indien gewenst, over geïnformeerd.