Aanvraag spreekrecht

Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen burgers, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar.

Een verzoek voor het spreekrecht, dient tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Dit verzoek kunt u indienen via een online formulier. U kunt een verzoek tot spreekrecht ook per brief indienen: Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken, te zijn vermeld.


Zie ook

Bekijk de vergaderdata en -stukken van de Algemene Vergadering.